เครื่องเก็บขยะในแม่น้ำพลังงานแสงอาทิตย์

วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

บทคัดย่อ

เครื่องเก็บขยะในแม่น้ำพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อเก็บขยะในแม่น้ำ เพื่อเติมอากาศให้กับแม่น้ำลำคลอง และเพื่อการนำพลังงานกลับมาใช้ใหม่ โครงสร้างประกอบด้วยชุดฐานที่ติดกับทุ่นรอยน้ำ มีแหล่งกำเนิดพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 160 W แผงยาว 147 Cm. 67 Cm. ผลิตกระแสไฟฟ้าจ่ายเข้า Battery 12 v. ภายในมีปั้มเพื่อดูดน้ำออกไปขับกังหันผลิตกระแสไฟฟ้า ในปริมาณ 5 แอมป์ จ่ายกลับยังแบตเตอรี่

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เครื่องเก็บขยะในแม่น้ำพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อเก็บขยะในแม่น้ำ เพื่อเติมอากาศให้กับแม่น้ำลำคลอง และเพื่อการนำพลังงานกลับมาใช้ใหม่ โครงสร้างประกอบด้วยชุดฐานที่ติดกับทุ่นรอยน้ำ มีแหล่งกำเนิดพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 160 W แผงยาว 147 Cm. 67 Cm. ผลิตกระแสไฟฟ้าจ่ายเข้า Battery 12 v. ภายในมีปั้มเพื่อดูดน้ำออกไปขับกังหันผลิตกระแสไฟฟ้า ในปริมาณ 5 แอมป์ จ่ายกลับยังแบตเตอรี่
1. เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า
2. เพื่อเก็บขยะในแม่น้ำ
3. ช่วยเพิ่มออกซิเจนในน้ำ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ชยางกูร ไชยวงศ์อุตสาหกรรม
2นาย รุ่งโรจน์ หนูขลิบอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ชินดนัย รักยิ้มปวช.
2นาย ไกรวิทย์ สระหงษ์ทองปวส.
3นาย ธนทัต แสงพระปวส.