ชาไมยราบ

วิทยาลัยการอาชีพไชยา

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพื่อผลิตชาไมยราบ 2) เพื่อศึกษาสูตรที่เหมาะสมในการทำชาไมยราบ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้บริโภคชาไมยราบ ประชากร ได้แก่ ครู บุคลากรและนักศึกษาในวิทยาลัยการอาชีพไชยา กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนนักศึกษาในวิทยาลัยการอาชีพไชยา จำนวน 30 คน ผลการศึกษาสูตรส่วนผสมของชาไมยราบประกอบด้วย ไมยราบร้อยละ 96.20 เมล็ดเก๊กฮวยร้อยละ 1.80 ดอกเก๊กฮวยร้อยละ 2.00 เมื่อพิจารณาเป็นรายการ พบว่า ด้านกลิ่นของชาไมยราบ ค่าเฉลี่ย 4.80 อยู่ในระดับดีมาก รองลงมา คือ ด้านรูปแบบผลิตภัณฑ์ของชาไมยราบ ค่าเฉลี่ย 4.70 อยู่ในระดับดีมาก ด้านรสชาติของชาไมยราบ ค่าเฉลี่ย 4.67 อยู่ในระดับดีมาก และด้านสีของชาไมยราบ ค่าเฉลี่ย 4.57 อยู่ในระดับดีมาก ตามลำดับ

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ต้นไมยราบนำมาผ่านกระบวนการ ทำชา และบรรจุในซองพร้อมชง และมีข้อบ่งใช้วิธีการ ปริมาณที่เหมะสมเป็นไปตามสมมติฐานแล้วนั้น จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้บริโภคชาไมยราบ
ผู้บริโภคได้รับประโยชน์เมื่อดื่มชาไมยราบจะช่วยให้ร่างกายแข็งแรงและเสริมสร้างระบบการทำงานในร่างกายให้ดียิ่งขึ้น

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง เพียงใจ ทองสาลีพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นาง วิไลวรรณ โซ่มาลาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นาง จารุวรรณ์ มีธรรมพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
4นาง สมศรี พัฒนเดชากุลสามัญ
5นาง เย็นตะวัน แสงวิเศษพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว เสาวภา พรหมโสภาปวช.
2นางสาว นันทิกานต์ นิซาและปวช.
3นางสาว ศศิธร ศรีทับปวช.
4นางสาว จริยา คิดการเหมาะปวช.
5นาย ทนงศักดิ์ ดำแดงปวช.
6นางสาว วาณิตดา นิซาและปวช.
7นางสาว นัฐธนา พรศรีปวช.
8นางสาว ธัญสินี เครือพัฒน์ปวช.
9นางสาว อรอุมา พรหมโสภาปวส.
10นางสาว กนกอร พรหมโสภาปวส.