ท๊อฟฟี่อะโวคาโด

วิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

บทคัดย่อ

อะโวคาโด หมายถึง เป็นไม้ยืนต้น ต้นเต็มที่สูงถึง 18เมตร เปลือกต้นสีน้ำตาลอ่อน ผิวขรุขระ ใบสีเขียวสด ดอกขนาดเล็ก สีเขียวอมเหลือง ดอกออกเป็นช่อที่ปลายกิ่ง ผลกลมรีหรือทรงลูกแพร์ มีทั้งพันธุ์เปลือกหนาและเปลือกบาง เนื้อมีตั้งแต่เหลืองอ่อนจนถึงเหลืองเข้ม รสมันเนื้อละเอียด ไม่มีกลิ่น มีเมล็ดเดียว มีรกหุ้มเมล็ด ใบเตย หมายถึง เป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวลักษณะแตกพุ่มขนาดเล็ก ลำต้นเป็นข้อ ใบออกเป็นพุ่มบริเวณปลายยอด เมื่อโตจะมีรากค้ำจุนช่วย พยุงลำต้นไว ใบเป็นใบเดี่ยวออกเป็นกระจุกเรียงสลับเวียนเป็นเกลียวขึ้นไปจนถึงยอด ลักษณะใบยาวเรียวคล้ายใบหอกปลายใบแหลม เมื่อนำมาแปรรูปเป็นท๊อฟฟฟี่แล้วมีประโยชน์ต่อร่างกายมาก เพราะจากเดิมมีการทำท๊อฟฟี่จากพืชต่าง ๆ แต่ยังไม่มีการแปรรูปท๊อฟฟี่โดยนำพืชที่มีสรรพคุณทางยามากแปรรูปเป็นท๊อฟฟี่อะโวคาโด ซึ่งมีประโยชน์ต่อร่างกายมากมาย สามารถรับประทานได้ทุกเภททุกวัย เป็นอาหารทานเล่นได้ทุกเวลา รสชาติอร่อย มัน และสามารถนำมาดัดแปลงเป็นรสชาติต่าง ๆ เพื่อเพิ่มมูลค่า

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ได้ท๊อฟฟี่ที่มีส่วนผสมจากผลไม้ ได้แก่ ผลอะโวคาโด มารับประทานเป็นอาหารทานเล่น อร่อย มีรสชาติ กลิ่น มีสีเป็นธรรมชาติ ไม่มีการใช้สีสังเคราะห์ ผสมในเนื้อท๊อฟฟี่ ถูกหลักโภชนาการ
เป็นประเภทอาหารท่านเล่นเหมาะสำหรับบุคคลทั่วไปทั้งเด็กและผู้ใหญ่ และผู้ที่รับประทานเจ
มีประโยชน์ต่อร่างกายแต่ควรบริโภคพอประมาณ ที่สำคัญสามารถ เก็บไว้ได้นาน

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง อัจฉริยา พิชัยรัตน์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นาง กมลมาศ หมาดหมานพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นางสาว สุมาลี หมินหมันคหกรรม
4นาย วีรชัย นาคหวังพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว จุฑามาศ เครือคงปวช.
2นางสาว อารียา นวลจันทร์ปวช.
3นางสาว รัตนา โสเชื้อปวช.
4นางสาว ตอฮีเราะฮ์ สาราดปวช.
5นางสาว มณีกานต์ ชูพุทธปวช.
6นางสาว ชลดา ควนกล้าปวช.
7นางสาว รัตติกาล หนูให้ปวช.
8นางสาว กมลวรรณ สั่นสะท้านปวช.
9นางสาว กาญจนา พันธ์ดวงปวช.
10นาย ธนวิชญ์ นาชินปวช.