พริกทอดกรอบ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง จุฑามาศ ศรีวุฒิชาญพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว กัลยรัตน์ สังข์เมืองปวช.
2นางสาว ประภัสสร สีสายปวช.
3นางสาว อริตา ชูพูลปวช.
4นางสาว ปวริศา สมาธิปวช.
5นางสาว จุฑามาศ สมาธิปวช.

วิทยาลัยการอาชีพตรัง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาสูตรพื้นฐานของพริกทอดกรอบ และเพื่อศึกษาและพัฒนาสูตรที่เหมาะสมที่ใช้การผลิตพริกทอดกรอบ ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วยนักเรียน นักศึกษา ของวิทยาลัยการอาชีพตรัง จำนวน 5 คน เครื่องมือที่ใช้ในการทำวิจัยคือแบบประเมินการทดสอบ

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ทำให้พริกที่เผ็ดเป็นขนมที่ไม่เผ็ด
1.พริกมีสารต่อต้านอนุมูลอิสระ ช่วยชะลอวัย
2.ช่วยให้อารมณ์ดี ทำให้ร่างกายสร้างสาร Endorphin (สารแห่งความสุข)
3.ช่วยเสริมสร้างภูมิต้านทานให้แข็งแรงมากยิ่งขึ้น