เครื่องปอกกระเทียม

วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1.เพื่อออกแบบและสร้างเครื่องปอกกระเทียม 2.เพื่อหาประสิทธิภาพเครื่องปอกกระเทียมที่สร้างขึ้นและ3.เพื่อศึกษาความพึงพอใจของกลุ่มทำเครื่องแกงที่มีต่อเครื่องปอกกระเทียม ผลการวิจัยปรากฏว่าเครื่องปอกกระเทียม สามารถปอกกระเทียม1กิโลกรัมใช้เวลา3นาทีสามารถลดระยะเวลาในการปอกกระเทียมและสามารถเพิ่มปริมาณในการปอกกระเทียมได้เพิ่มมากขึ้น จากการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้งานเครื่องปอกกระเทียม พบว่าค่าเฉลี่ยรับความพึงพอใจของผู้ใช้งานเครื่องปอกกระเทียมในภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ4.60ซึ่งอยู่ในระดับมากที่สุด

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เครื่องปอกกระเทียม สามารถปอกกระเทียม1กิโลกรัมใช้เวลา3นาทีสามารถลดระยะเวลาในการปอกกระเทียมและสามารถเพิ่มปริมาณในการปอกกระเทียมได้เพิ่มมากขึ้น
เครื่องปอกกระเทียมได้ออกแบบและสร้างขึ้นเพื่อต้องการลดกำลังและระยะเวลาในการปอกกระเทียมมีความปลอดภัยสูงกว่าการปอกด้วยมือเปล่าและทำให้กลุ่มทำเครื่องแกงมีเวลามากพอที่จะประกอบอาชีพอย่าอื่น อีกทั้งยังช่วยแก้ไขปัญหาและพัฒนาศักยภาพด้านการปอกกรเทียมให้กลุ่มทำเครื่องแกงอีกด้วย

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย กัมพล เพชรคงอุตสาหกรรม
2นาย สุรชัย เหล็มปานอุตสาหกรรม
3นาย อัมพร ศรีนาคอุตสาหกรรม
4นางสาว สุมลทิพย์ วัฒน์หนูสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย สิทธิ์ศักดิ์ ทองหนูนุ้ยปวช.
2นาย อภินัทธ์ แก้วสมปวช.
3นาย วสันต์ ลัดดาวรากรณ์ปวช.
4นางสาว เบญจมาวรรณ ด้วงเกตุปวช.
5นางสาว วิไลลักษณ์ หนูชุมปวช.
6นางสาว ณัฐธิดา หนูโมปวช.
7นางสาว กัลยรัตน์ จุลทองปวช.
8นาย ศิรวิทย์ เกลี้ยงกลมปวช.