รถเข็นเคลื่อนย้ายกระถางปูนซีเมนต์

วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

บทคัดย่อ

การวิจัยเรื่องการสร้างและศึกษาประสิทธิภาพรถเข็นเคลื่อนย้ายกระถางปูนซีเมนต์มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1.เพิ่อสร้างรถเข็นเคลื่อนย้ายกระถางปูนซีเมนต์ 2.เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการทำงานของรถเข็นเคลื่อนย้ายกระถางปูนซีเมนต์ 3.เเพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างหลังทดลองใช้รถเข็นเคลื่อนย้ายกระถางปูนซีเมนต์ ทั้งนี้ได้ทำการทดลองโดยการนำเอาสิ่งประดิษฐ์ คือ รถเข็นเคลื่อนย้ายกระถางปูนซีเมนต์ ไปทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง คือ ชาวบ้าน ตำบลบ้านส้อง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี ที่ีประกอบอาชีพงานอิฐ งานกระเบื้อง

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

รถเข็นเคลื่อนย้ายกระถางปูนซีเมนต์ สามารถเคลื่อนย้าย กระถางปูนซีเมนต์ เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุ ลดความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บ ของระบบกระดูกและกล้ามเนื้อในส่วนต่างๆของร่างกาย ไม่ว่าจะเป็น มือ ข้อมือ แขน ไหล่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หลังส่วนล่าง ยังช่วยให้อำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้าย และประหยีัดเวลา
รถเข็นเคลื่อนย้ายกระถางปูนซีเมนต์ สามารถเคลื่อนย้าย กระถางปูนซีเมนต์ เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุ ลดความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บ ของระบบกระดูกและกล้ามเนื้อในส่วนต่างๆของร่างกาย ไม่ว่าจะเป็น มือ ข้อมือ แขน ไหล่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หลังส่วนล่าง ยังช่วยให้อำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้าย และประหยีัดเวลา

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย สาธิต ถาวรประสิทธิ์อุตสาหกรรม
2นาย ศตวรรษ เพชรคงทองอุตสาหกรรม
3นางสาว กชกร ทองจรัสแสงสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว บุญฑิตา มั่นยืนปวช.
2นาย จิรพนธ์ สำโรงแสงปวส.
3นาย ไกรสรณ์ พรหมหอมปวส.