น้ำส้มฆ่ายางคิลเลอร์จากกล้วยและสับปะรด

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว ละออง บุญสนิทพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ซันมา หมื่นท่องวารีปวส.
2นางสาว อุรัสยา จงรักษ์ปวส.
3นางสาว วนิดา คงแก้วปวส.

วิทยาลัยเทคนิคตรัง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

บทคัดย่อ

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาการผลิตน้ำส้มฆ่ายางคิลเลอร์จากกล้วยและสับปะรดที่สามารถนำมา ใช้งานได้จริง (2) เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพน้ำส้มฆ่ายางคิลเลอร์จากกล้วยและสับปะรดกับน้ำส้มฆ่ายาง จากสารเคมี ตราเสือ (3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อน้ำส้มฆ่ายางคิลเลอร์จากกล้วยและสับประรด กลุ่มตัวอย่าง คือ เกษตรกรชาวสวนพารา อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง สถิติที่ใช้ในการวิจัย คือ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า 1. สำหรับยางถ้วย น้ำยางแข็งตัวเป็นก้อนทั้งหมด ในเวลา 5 นาที เมื่อเปรียบเทียบกับน้ำส้มฆ่ายางจากสารเคมี ตราเสือ น้ำยางแข็งตัวเป็นก้อนทั้งหมดแต่มีน้ำใส ๆ หลงเหลืออยู่ 2. สำหรับยางแผ่น น้ำยางแข็งตัวเป็นก้อนทั้งหมดแต่มีน้ำใส ๆ หลงเหลืออยู่เล็กน้อย ในเวลา 5 นาที เมื่อเปรียบเทียบกับน้ำส้มฆ่ายางจากสารเคมี ตราเสือ น้ำยางแข็งตัวเป็นก้อนทั้งหมดแต่มีน้ำใส ๆ หลงเหลืออยู่มาก 3. ผู้ใช้น้ำส้มฆ่ายางคิลเลอร์จากผลไม้ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.39

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เป็นน้ำส้มฆ่ายางจากกล้วยและสับปะรด ใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติ ใช้กระบวนการหมัก สะดวกต่อการใช้งาน ปลอดภัย ไร้สารเคมี
ประโยชน์
1. ใช้ทำให้น้ำยางแข็งตัว และป้องกันการเกิดเชื้อราของยางแผ่น
2. ช่วยป้องกันอันตรายที่เกิดจากการใช้น้ำส้มฆ่ายางจากสารเคมี