ระบบอำรวยความสะดวกภายในสถานที่จอดรถ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย คริสมาส เหล็นเพ็ชรลูกจ้างทั่วไป
2นางสาว สุธิกา ศรีทองพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นาย อานนท์ โสหิ้นพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
4นาง ปุณญิศา ศรีสุขใสพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
5นาย ชินาธิป ศรีสุขใสพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ธีรภัทร์ หมาดทิ้งปวช.
2นางสาว อาทิตยา จิตรชุ่มปวช.
3นางสาว สร้อยสวรรค์ ตันวิชาปวช.
4นางสาว วาสินี ร่มเย็นปวช.
5นาย ฟ้าประทาน เปลี่ยนแสงสีปวช.
6นาย อมฤต ทองหอมปวช.
7นาย ไพศาล กรดเต็มปวช.

วิทยาลัยการอาชีพคลองท่อม

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ ชุดควบคุมด้วยเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อชุมชน Internet Of Things (IoT)

บทคัดย่อ

ผลการประเมนคุณภาพของผู้ใช้ระบบในด้านโปรแกรม พบว่าผู้เชี่ยวชาญมีผลการประเมินคุณภาพโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.84 ค่าเบี่ยงเบนมาตราฐาน 0.27 โดยมีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ความเป็นมาตรฐานเดียวกันในการออกแบบหน้าจอภาพ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5 และการจัดวางรูปแบบง่ายต่อการอ่านและการใช้งาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5 ผลการประเมินคุณภาพของผู้ใช้ระบบในด้านชิ้นงาน พบว่าผู้เชี่ยวชาญโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.72 ค่าเบี่ยงเบนมาตราฐาน 0.27 โดยมีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ การนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5 และความคิดสร้างสรรค์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ชิ้นงานแยกเป็น 2 ชิ้น เป็นตัวรับกับตัวส่ง
ตัวส่งขนาด 13x8 ซม.
มีเซนเซอร์วัดระยะเป็ยตัวส่งระยะ
ตังรับขนาด13x8 ซม
มีไฟLED เพื่อแสดงสถานะ
1 ภายในสถานที่จอดรถจะเป็นระเบียบเรียบร้อยไม่วุ่นวาย
2 ลดระยะเวลาการหาสถานที่จอดรถของลูกค้า
3 ลดปัญหาความขัดแย้งที่อาจะเกิดภายในสถานที่จอดรถ