น้ำหมักชีวภาพชนิดผง

วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

บทคัดย่อ

การศึกษา น้ำหมักชีวภาพชนิดผง มีจุดมุ่งหมายในการจัดทำเพื่อ 1) ศึกษากรรมวิธีการผลิตน้ำหมักชีวภาพชนิดผง 2) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพน้ำหมักชีวภาพชนิดผง โดยทำการผลิต 3 วิธีดังนี้ วิธีที่ 1 นำผักตบชวาแช่ในน้ำหมักปลาเป็นเวลา 15 วัน นำไปตากแดดให้แห้งป่นให้เป็นผง นำไปผสมน้ำรดผักสลัดศึกษาการเจริญเติบโต วิธีที่ 2 นำปลา อีเอ็ม กากน้ำตาล ผสมรวมกัน หมักในถังปิดฝาเป็นเวลา 1 เดือน นำไปตากแดดให้แห้งป่นให้เป็นผง นำไปผสมน้ำรดผักสลัดศึกษาการเจริญเติบโต วิธีที่ 3 นำปลา ผักตบชวา อีเอ็ม กากน้ำตาล ผสมรวมกัน หมักในถังปิดฝาเป็นเวลา 1 เดือน นำไปตากแดดให้แห้งป่นให้เป็นผง นำไปผสมน้ำรดผักสลัดศึกษาการเจริญเติบโตนำผงน้ำหมักชีวภาพทั้ง 3 ชนิด มาผสมรวมกับน้ำเปล่า นำไปรดผักสลัด วัดการเจริญเติบโต จากการทดลองพบว่า น้ำหมักปลาผสมผักตบชวา ทำให้ผักสลัดเจริญเติบโตได้ดีที่สุด

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

น้ำหมักชีวภาพชนิดผง สามารถใช้งานได้สะดวกและรวดเร็ว ไม่ส่งกลิ่นเหม็นรบกวนและพกพาสะดวกเก็บรักษาง่าย
1. ได้น้ำหมักชีวภาพชนิดผงที่สะดวกต่อการเก็บรักษา
2. น้ำหมักชีวภาพชนิดผงที่ได้ใช้งานง่าย และไม่ส่งกลิ่นเหม็นรบกวน
3. น้ำหมักชีวภาพชนิดผงที่ได้มีประสิทธิภาพเท่าเทียมกับน้ำหมักชีวภาพชนิดน้ำ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว พิชชานันท์ ปานพรมสามัญ
2นาย สมเกียรติ นุชพงษ์อุตสาหกรรม
3นาย ชาคริต สุขสิงห์อุตสาหกรรม
4นางสาว โชติกา ชุติบุญนิธินนพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ชลลดา จันทร์กระจ่างปวส.
2นางสาว ชุติมา คงพิพัฒน์ปวส.
3นางสาว นวพร จันทร์ประทักษ์ปวส.
4นางสาว นีรชา เปลี่ยนสาทปวส.
5นางสาว เกวลิน ศรุตานนท์ปวส.