โลชั่นไมยราพ

วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

บทคัดย่อ

การวิจัยเรื่องโลชั่นไมยราพ มีวัตถุประสงค์ 1.เพื่อศึกษาการทำโลชั่นจากต้นไมยราพ 2.เพื่อผลิตโลชั่นจากต้นไมยราพ 3.เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างหลังทดลองใช้โลชั่นไมยราพ ทั้งนี้ได้นำเอาสิ่งประดิษฐ์ คือ โลชั่นไมยราพ ที่สร้างขึ้นไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างคือครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนวิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ และชาวบ้าน หมู่ที่ 5 ต.บ้านส้อง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี จำนวน 30 กลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือในการวิจัยครั้งนี้คือ แบบสอบถามความพึงพอใจ ผลการวิจัยพบว่า น้ำจากต้นไมยราพสามารถเป็นส่วนประกอบในการผลิต โลชั่นไมยราพ เพื่อบำรุงร่างกาย และกลุ่มตัวอย่างผู้ใช้โลชั่นไมยราพ มีระดับความพึงพอใจในระดับมากที่สุด

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

โลชั่นไมยราพ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้สำหรับ บำรุงผิวกาย ลดอาการผื่นคัน ลดการเกิดสิวตามแผ่นหลัง แทนการใช้ผลิตภัณฑ์ที่มรส่วนประกอบของสารเคมี เป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปพร้อมใช้งานที่บรรจุในผลิตภัณฑ์ที่สวยงามผลิตจากธรรมชาติและสามารถเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ในเชิงพาณิชย์ได้
โลชั่นไมยราพ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้สำหรับ บำรุงผิวกาย ลดอาการผื่นคัน ลดการเกิดสิวตามแผ่นหลัง อุดมด้วยคุณค่าของสารสกัดธรรมชาติ มอบความสดชื่น คืนความชุ่มชื่นให้แก่ผิว

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว สมฤทัย หยงสตาร์สามัญ
2นางสาว อรวรรณ ศรีวิมานอุตสาหกรรม
3นางสาว กชกร ทองจรัสแสงสามัญ
4นาง กัลยารัตน์ เพชรศิริอุตสาหกรรม
5นาง ขวัญธิดา ช่วยเทศอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว กมลชนก ไกรสิทธิ์ปวช.
2นางสาว ธนัญญา เพชรเชนทร์ปวส.
3นางสาว กัญญารัตน์ เดชภักดีปวส.
4นางสาว กมลทิพย์ เพ็งบูลย์ปวส.
5นางสาว โซเฟีย ฮะมะปวส.
6นางสาว สุนารี มั่นคงปวส.
7นางสาว สุชัญญา นาวาเดชปวส.
8นางสาว สุภัสสรา นาวาเดชปวส.
9นางสาว ศิรินทิพย์ ชาญพลปวส.
10นาย อิษวัต รัฐนิยมปวส.