อุปกรณ์เพาะเลี้ยงไส้เดือนระบบควบคุมสภาพแวดล้อม (Equipment nurture earthworms Environment control system)

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย อานนท์ โสหิ้นพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นางสาว สุธิกา ศรีทองพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นาย คริสมาส เหล็นเพ็ชรพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
4นาย ชินาธิป ศรีสุขใสพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
5นาง ปุณญิศา ศรีสุขใสพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว วราภรณ์ นามแสงโคตรปวช.
2นางสาว สุภาวดี เพ็ชรแก้วปวช.
3นาย จักรกริซ อินทร์แก้วปวช.
4นางสาว ศศิวิมล แซ่ล้านปวช.
5นาย กัญญารัตน์ ชาวนาปวช.
6นาย ธนวัฒน์ สูทอกปวช.
7นาย นฤพนธ์ สุกใสปวช.
8นาย วรเชษฐ์ หยาจิปวช.

วิทยาลัยการอาชีพคลองท่อม

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ ชุดควบคุมด้วยเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อชุมชน Internet Of Things (IoT)

บทคัดย่อ

ไส้เดือนเป็นสัตว์ที่มีความสำคัญอย่างมากต่อระบบนิเวศย่อยอินทรีย์สารในดินธุรกิจเลี้ยงไส้เดือนเป็นธุรกิจที่ใช้ต้นทุนต่ำเสี่ยงต่อการขาดทุนน้อยมาก รายได้จากการเลี้ยงมี 2 ทางคือ ตัวไส้เดือน และปุ๋ยมูลไส้เดือน ผู้วิจัยจึงเกิดความคิดในการการพัฒนา อุปกรณ์เพาะเลี้ยงไส้เดือนระบบควบคุมสภาพแวดล้อมขึ้นเพื่อควบคุมสภาพแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อการเพาะเลี้ยงไส้เดือนแบบอัตโนมัติ

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

คุณลักษณะ ด้านหน้า ประกอบด้วย ฝาเปิด-ปิดอุปกรณ์ ด้านข้าง ประกอบด้วย บอร์ด KidBright ฝังการทำงานของอุปกรณ์เพาะเลี้ยงไส้เดือนระบบควบคุมสภาพแวดล้อม ดีเลย์ แบตเตอรี่ สำรองไฟ และแหล่งจ่ายน้ำ ด้านหลัง ประกอบด้วย พัดลมระบายอากาศ USB
ประสิทธิภาพการทำงานได้แก่ 1.ระบบระบายความร้อนอัตโนมัติ เมื่ออุหภูมิสูงกว่า 25 c -ระบบเปิดพัดลมอัตโนมัติ รายงานค่าอุณหภูมิและควบคุมผ่าน App KidBright IOT 2. ภาวะทึบแสง และป้องกันศัตรูจากธรรมชาติ 3. ระบบรักษาความชื้น ปั้มน้ำทำงานอัตโนมัติเพื่อรดน้ำ สั่งการผ่าน IOT
ประโยชน์ 1. เพื่อพัฒนา อุปกรณ์เพาะเลี้ยงไส้เดือนระบบควบคุมสภาพแวดล้อม (Equipment nurture earthworms Environment control system) 2. เพื่อควบคุมสภาพแวดล้อม ในการขยายพันธุ์และการเจริญเติบโตไส้เดือน- ระบบระบายความร้อนอัตโนมัติ รายงาน/สั่งงานผ่าน IOT - ระบบจะปล่อยน้ำอัตโนมัติสั่งงานผ่าน IOT