เตาหลอมอลูมิเนียม (แบบชีวมวล)

วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

บทคัดย่อ

จากหลักการและเหตุผล ผู้นำเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ จึงมีแนวคิดที่จะออกแบบเตาหลอมอลูมิเนียม(แบบชีวมวล) เพื่อลดต้นทุนการผลิต โดยการให้พลังงานทดแทน คือ จากการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงเปลี่ยนเป็นใช้เชื้อเพลิงที่ได้จากชีวมวล เป็นพลังงานความร้อนที่ใช้ในการหลอมอลูมิเนียม และใช้เป็นสื่อการเรียนการสอน ในหัวข้อ “เตาหลอมโลหะ”รายวิชาวัสดุช่างอุตสาหกรรม

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เตาหลอมอลูมิเนียม (แบบชีวมวล) ใช้หลอมโลหะในช่วงอุณห๓มิ 200 -700 องศาเซลเซียล
เตาหลอมอลูมิเนียม (แบบชีวมวล) โดยใช้ชีวมวลเป็นเชื้อเพลิงให้ความร้อนในการหลอม สามารถใช้ประกอบในการเรียนการสอน วิชาวัสดุช่างอุตสาหกรรม ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ศตวรรษ เพชรคงทองอุตสาหกรรม
2นาย สาธิต ถาวรประสิทธิ์อุตสาหกรรม
3นาย อิฐพร บุญฤทธิ์อุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย วรายุทธ วงศ์สวัสดิ์ปวช.
2นาย ภูริวัฒน์ ต้นป้อปวช.
3นาย ธนากร จันทร์น้อยปวช.
4นาย ศราวุฒิ ศรพิชัยปวช.
5นาย พงสกร เพชรเชนทร์ปวช.
6นาย วิทยา วงศ์สวัสดิ์ปวช.
7นาย รามิล ไพพิจิตรปวช.
8นาย ภูวนนท์ จงจิตรปวช.
9นาย ฉัตรมงคล โสดาปวช.
10นาย ณรงค์ศักดิ์ ราชพิบูลย์ปวช.