อุปกรณ์พันสายยึดโยงสำหรับติดตั้งลูกถ้วย

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ธงชัย ขวัญศรีอุตสาหกรรม
2นาย อภิชาณ ชูใจอุตสาหกรรม
3นาย มนตรี ปรีชาอุตสาหกรรม
4นาย มานิตย์ อำนวยอุตสาหกรรม
5นาย สาธิต ถาวรประสิทธิ์อุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ปทุมภรณ์ จรพงศ์ปวช.
2นางสาว บุญฑิตา มั่นยืนปวช.
3นาย ขจรศักดิ์ มีแก้วปวส.
4นาย ศุภชัย หวานฉ่ำปวส.
5นาย กฤษดา สุขขีปวส.
6นาย สิทธิโชค พิทักษ์ปวส.
7นาย ธัญพงษ์ อรัญญาปวส.

วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

บทคัดย่อ

ในการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ของการวิจัยคือ ผลการวิจัยมีดังนี้ 1. เป็นอุปกรณ์อำนวยความสะดวกในการพันสายยึดโยงสำหรับติดตั้งลูกถ้วย ใช้มือเป็นตัวช่วยในการพันสาย โครงสร้างทำด้วยสแตนเลส สามารถพันสายยึดโยง ( ลวดเหล็กตีเกลียว ) ได้หลายขนาดตามความต้องการของผู้ใช้ 2. อุปกรณ์พันสายยึดโยงสำหรับติดตั้งลูกถ้วย สามารถพันสายยึดโยงได้ ตั้งแต่ขนาดสายตีเกลียว 7 - 19 เส้น มีความรวดเร็ว โดยเฉลี่ยต่อ 1 ด้านของลูกถ้วย โดยใช้สายตีเกลียว 7เส้น (สายแรงต่ำ) ใช้เวลาประมาณ 10–15 นาทีและสายตีเกลียว 19 เส้น ( สายแรงสูง ) ใช้เวลาประมาณ 20–25 นาที 3. กลุ่มตัวอย่างผู้ทดลองใช้อุปกรณ์พันสายยึดโยงสำหรับติดตั้งลูกถ้วย มีระดับความพึงพอใจต่ออุปกรณ์พันสายยึดโยงสำหรับติดตั้งลูกถ้วย อยู่ในระดับสูงมาก

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

อุปกรณ์พันสายยึดโยงสำหรับติดตั้งลูกถ้วย สามารถพันสายยึดโยงได้ ตั้งแต่ขนาดสายตีเกลียว 7 - 19 เส้น มีความรวดเร็ว โดยเฉลี่ยต่อ 1 ด้านของลูกถ้วย โดยใช้สายตีเกลียว 7 เส้น (สายแรงต่ำ) ใช้เวลาประมาณ 10–15 นาทีและสายตีเกลียว 19 เส้น ( สายแรงสูง ) ใช้เวลาประมาณ 20–25 นาที
1.เป็นอุปกรณ์อำนวยความสะดวกในการพันสายยึดโยงสำหรับติดตั้งลูกถ้วยแทนการพันสายยึดโยงสำหรับติดตั้งลูกถ้วยด้วยอุปกรณ์อื่น เพื่อประหยัดเวลาและแรงงานคน
2.ส่งเสริมสนับสนุนช่างรับเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูง ให้มีอุปกรณ์พันสายยึดโยงสำหรับติดตั้งลูกถ้วย ไว้ใช้ในการพันสายยึดโยงสำหรับติดตั้งลูกถ้วย เพื่อให้ทันต่อความต้องการของการไฟฟ้า