สวิตช์ควบคุมไฟฟ้าตำบลผ่านระบบโทรศัพย์มือถือ

วิทยาลัยการอาชีพตรัง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ ชุดควบคุมด้วยเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อชุมชน Internet Of Things (IoT)

บทคัดย่อ

ในปัจจุบันการเปิด-ปิดไฟฟ้าต้องกระทำด้วยตัวเอง ทำให้ในงานที่ต้องเปิด-ปิดไฟฟ้าให้ตรงเวลา แต่ด้วยระยะทางหรือปัจจัยอื่นๆทำให้เกิดความล่าช้าในการเปิด-ปิดไฟฟ้า เราจึงได้คิดค้นชิ้นงานชิ้นนี้ขึ้นมาเพื่ออำนวยความสะดวก

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

วงจรสวิตซ์ควบคุมปิด-เปิดไฟฟ้าตำบลผ่านระบบโทรศัพท์มือถือ
สามารถควบคุมการปิด-เปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดที่ต่อกับวงจรนี้ได้
ช่วยเพิ่มความสะดวกสบายในการใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้า

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย สากลรัตน์ เสนีย์อุตสาหกรรม
2นาย สมศักดิ์ ศรีเพชรอุตสาหกรรม
3นาย วิระ พรหมจันทร์อุตสาหกรรม
4นาย มาโนช มีศรีอุตสาหกรรม
5นาย มณเทียร รอดเสนอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ศุภณัฐ เรืองเพชรปวช.
2นาย มรุพงศ์ ภูษาทองปวช.