เครื่องยนต์พลังงานน้ำ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย สากลรัตน์ เสนีย์อุตสาหกรรม
2นาย สมศักดิ์ ศรีเพชรอุตสาหกรรม
3นาย วิระ พรหมจันทร์อุตสาหกรรม
4นาย มาโนช มีศรีอุตสาหกรรม
5นาย มณเทียร รอดเสนอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย อนุวัฒน์ ท่าจีนปวช.
2นาย ฐิติวัสส์ ชูยังปวช.
3นาย ไมตรี ไทรงามปวช.

วิทยาลัยการอาชีพตรัง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

บทคัดย่อ

ในปัจจุบันเครื่องยนต์ต่างมีความจำเป็นในการทำเกษตรกรรมมากขึ้น และเป็นสิ่งที่ขาดไปไม่ได้ในการใช้ในการประกอบ อาชีพ แต่การจะให้เครื่องยนต์ทำงานได้นั้นต้องใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ซึ่งในปัจจุบันเป็นทรัพยากรที่มีวันหมดไป และมีมูลค่าสูงขึ้น ทำให้เกษตรกรต้องใช้ต้นทุนสูงในการซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อมาใช้ในการเพาะปลูกพืช อีกทั้งการใช้ น้ำมันเชื้อเพลิงทำให้เกิดมลภาวะทางอากาศที่ส่งผลต่อมนุษย์และโลก ดังนั้นน้ำจึงเป็นพลังงานทางเลือกอีกหนึ่งที่สามารถน้ำมาใช้ได้ โดยการศึกษาการแยกโมเลกุลน้ำ ให้เป็นก๊าซไฮโดรเจน และออกซิเจน ซึ่งไฮโดรเจนเป็นก๊าซที่ติดไฟได้เหมือนกับ NGV และ LPG

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เครื่องแยกโมเลกุลน้ำใช้ไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ 12 V ขนาด 70 A
ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง
ช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
เป็นพลังงานทดแทนในภายภาคหน้า