น้ำส้มฆ่ายางจากน้้ำหมักกล้วยน้ำว้า

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง อาภรณ์ เขตภาราพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นาง ลักขณาภรณ์ รอดบนพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ณิชกานต์ เชิดกระโทกปวช.
2นางสาว พรพิมล ทองอนันต์ปวส.

วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

บทคัดย่อ

ภาคใต้มีการทำอาชีพเกี่ยวกับเกษตรกรรมหลายอย่าง และอาชีพที่นิยมอีกหนึ่งอาชีพ คือ อาชีพทำสวนยาง ช่วงที่ฝนตกบ่อย จะทำให้น้ำฝนตกลงในถ้วยรองรับน้ำยาง เกิดปัญหายางไม่จับตัวเป็นก้อน จึงมีแนวคิดที่จะจัดทำผลิตภัณฑ์ที่ทำให้น้ำยางจับตัวเป็นก้อนได้เร็วขึ้น และเล็งเห็นว่ากล้วยน้ำว่าเป็นสิ่งใกล้ตัวสามารถนำมาทำน้ำส้มฆ่ายางเพื่อช่วยให้ยางแข็งตัวได้เร็วขึ้น อีกทั้งกล้วยน้ำว้า ซึ่งเป็นผลไม้ที่หาได้ง่ายในท้องถิ่น สามารถนำมาหมักไว้จะมีฤทธิ์ช่วยให้น้ำยางแข็งตัวได้เร็วขึ้น

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

สามารถทำให้น้ำยางแข็งตัวได้เร็วขึ้น
1.ผลิตภัณฑ์ "น้ำส้มฆ่ายางจากน้ำหมักกล้วยน้ำว้า" สามารถนำมาใช้งานได้จริง
2.สามารถคำนวณหาต้นทุนการผลิตที่ถูกต้องตามหลักการบัญชีได้
3.การวิจัยครั้งนี้จะเป็นตัวอย่าง ในการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปในเขตพื้นที่อื่นต่อไป