ดินปลูกจากเปลือกกุ้ง

วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

บทคัดย่อ

อำเภอปะเหลียน มีการทำกุ้งเป็นอาชีพ และจะมีเศษเหลือจากการทำกุ้งแห้ง คือเปลือกกุ้ง โดยเปลือกกุ้งและหัวกุ้งชาวบ้านจะนำไปใส่ตามโคนต้นไม้ ผู้วิจัยสังเกตเห็นว่าต้นไม้มีการเจริญเติบโตได้ดี ผู้วิจัยจึงคิดว่าเปลือกกุ้งน่าจะมีคุณสมบัติทำให้ต้นไม้เจริญเติบโต ผู้วิจัยจึงคิดค้น การทำดินจากเปลือกกุ้ง การผลิตดินปลูกจากเปลือกกุ้งทะเล โดยใช้ส่วนผสมต่างๆ ดังนี้ คือ เปลือกุ้งทะเล มูลสัตว์ กากทะลายปาล์มน้ำมัน ใบไม้ จอกแหน รำข้าว จุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพ (EM) ผสมตามอัตราส่วน เพื่อนำมาผสมหน้าดินเพื่อปลูกพืช เพื่อศึกษาการเจริญเติบโตของพืช โดยเทียบกับการใช้ดินปลูกอื่นๆ ที่มีใช้ในท้องตลาด จำนวนสองชนิด การปลูกพืชโดยอาศัยหน้าดิน เพื่อทดลองการเจริญเติบโตของพืช และสอบถามความพึงพอใจจองกลุ่มตัวอย่างที่ทดลองใช้ดินปลูกจากเปลือกกุ้งทะเลเพื่อใช้ในการปลูก และยังสามารถเพิ่มมูลค่าให้กับเปลือกกุ้งที่เป็นผลพลอยได้จากการประกอบอาชีพในชุมชน

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ดินปลูกจากเปลือกกุ้ง เป็นการทำดินจากเปลือกกุ้ง การผลิตดินปลูกจากเปลือกกุ้งทะเล โดยใช้ส่วนผสมต่างๆ ดังนี้ คือ เปลือกุ้งทะเล มูลสัตว์ กากทะลายปาล์มน้ำมัน ใบไม้ จอกแหน รำข้าว จุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพ (EM) ผสมตามอัตราส่วน เพื่อนำมาผสมหน้าดินเพื่อปลูกพืช
1. เป็นผลผลิตจากวัตถุดิบจากธรรมชาติที่หาได้ทั่วไปในท้องถิ่น มีประสิทธิภาพพืชเจริญเติบโตได้ดี
2. ใช้งานง่ายสะดวก ปลอดภัยต่อผู้นำผลิตภัณฑ์ไปใช้
3. ส่งเสริมและเพิ่มมูลค่าการใช้ประโยชน์จากเปลือกกุ้งทะเล ที่เป็นเศษเหลือจากการประกอบอาชีพ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย วิชาญ เส้งซ้ายอุตสาหกรรม
2นาย นิกอน ทองโอสามัญ
3นางสาว ศิรินาถ หยงสตาร์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
4นางสาว วันวิสาข์ ขาวดีอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย กฤษฎา จันทนาปวช.
2นาย ณัฐพงษ์ กำจรปวช.
3นางสาว สุทธิณี ขุนระยะปวช.