เจลนวดไพล

วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

บทคัดย่อ

งานวิจัยเรื่องเจลนวดจากไพล มีจุดมุ่งหมายเพื่อ 1)ศึกษาวิธีการทำเจลนวดไพล 2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ เจลนวดไพล กลุ่มตัวอย่าง คือบุคลากรทางการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรีจำนวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถาม สถิติเป็น ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน ทำการทดลอง 2 สูตร คือ สูตรที่ 1 สกัดด้วยน้ำ สูตรที่ 2 สกัดด้วยน้ำมัน ผลการศึกษาพบว่า สูตรที่ 2 เจลนวดไพลที่สกัดจากน้ำมัน มีค่าความพึงพอใจโดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ย 4.63 ซึ่งอยู่ในระดับดีมาก

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ใช้นวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ เคล็กขัดยอก ฟกช้ำ ปวดบวม
1.บรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ
2.เคล็ดขัดยอก
3.ปวดบวม
4.ฟกช้ำ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง วันดี ชนะบูรณาศักดิ์สามัญ
2นาง จันทรา สายสุ่มพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นางสาว อารมณ์ สุขกรมสามัญ
4นางสาว ชญาณี สุขะธรรมโมสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ณัฐวรรณ พระอินทร์ปวช.
2นางสาว พัชราพร ใจจริงปวช.
3นางสาว ดวงพร แซ่ลี้ปวช.
4นางสาว สุภาวดี แก้วสวาทปวช.
5นางสาว อัจฉริยาพร ม้าละออเพชรปวช.
6นางสาว ธิดารัตน์ ตั้งใจดีปวช.
7นางสาว ไพลิน กองแก้วปวช.
8นางสาว วิไล ยินดีรัมย์ปวช.
9นางสาว เก บุญเหลือปวช.