อุปกรณ์เจาะมะพร้าวอ่อน

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว ชัญญาดา อมรภัทรกุลพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นาย ธนันวัฒน์ พิพัฒน์ชุติกุลอุตสาหกรรม
3นาย อรุณ มหาคามอุตสาหกรรม
4นาย ชลอ ช้างเล็กอุตสาหกรรม
5นาย สุรพงษ์ หัตถชาติอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย พีระภัทร หอมผกาปวช.
2นาย ธนกร อ้วนอดปวช.
3นาย ภูธิชย์ มีจันทร์ทองปวช.

วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

บทคัดย่อ

อุปกรณ์เจาะมะพร้าวอ่อนแบบเดิมในจังหวัดเพชรบุรีโดยสุ่มกลุ่มตัวอย่างผู้บริโภคจำนวน 10 คน พบว่าเมื่อใช้อุปกรณ์เจาะมะพร้าวอ่อนมีความพึงพอใจในระดับดีมาก เพื่อพิจารณาเป็นรายด้าน คือด้านที่ 1 ด้านความปลอดภัย พบว่าประชาชนทั่วไปจำนวน 3 คนผู้ใช้อุปกรณ์เจาะมะพร้าวอ่อนขายมะพร้าวอ่อน จำนวน 7 คนรวมทั้งหมด 10 คนมีความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์พอใจมากที่สุด ด้านที่ 2 ด้านการออกแบบ ตามความคิดเห็นผู้ใช้อุปกรณ์เจาะมะพร้าวอ่อนขายมะพร้าวอ่อนอยู่ในเกณฑ์พึงพอใจมาก ด้านที่ 3 ด้านการใช้งานตามความคิดเห็นมีความพึงพอใจมาก ด้านที่ 4 ด้านความเหมาะสมมีความพึงพอใจมาก ด้านที่ 5 ด้านสุดท้ายพบว่าด้านความเหมาะสมราคม ผู้ใช้อุปกรณ์เจาะมะพร้าวมีความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์พึงพอใจมากตามลำดับ

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เพื่อสร้าง และทดลองใช้อุปกรณ์เจาะมะพร้าวอ่อน เพื่อการเปรียบเทียบระยะเวลาการเจาะมะพร้าวแบบเดิม กับอุปกรณ์เจาะมะพร้าวอ่อน
เป็นเครื่องเจาะอุปกรณ์ทุ่นแรงผู้บริโภค ลดการเสียเวลาในการทำงานและเพิ่มความสะดวกมากขึ้น