แท่นถอดประกอบวาล์วไอดีไอเสียฝาสูบรถยนต์

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว ชัญญาดา อมรภัทรกุลพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นาย อำนาจ สิทธิรักษ์อุตสาหกรรม
3นาย ธีระศักดิ์ เกลื่อนกลาดอุตสาหกรรม
4นาย ปฐวี เหลี่ยมจุ้ยอุตสาหกรรม
5นาย ชลอ ช้างเล็กอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย กิตตธัช อาจเทศปวช.
2นาย ฉกาจ วีสมปวช.

วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ

บทคัดย่อ

สรุปผลพบว่าโครงสร้างของชิ้นงานมีความแข็งแรงและผู้จัดทำมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีค่าเฉลี่ย4.5 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์มากที่สุด ลักษณะของชิ้นงานมีวามเรียบร้อยดีและชิ้นงานมีความน่าสนใจ หลากหลายมีค่าเฉลี่ย 4.16 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ มาก ลักษณะการนำไปใช้งานมีความสะดวก มีค่าเฉลี่ย3.66 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ มาก ตำแหน่งการจัดวางของอุปกรณ์มีความเหมาะสมกับชิ้นงานความเหมือนะสมระยะเวลาในการจัดทำ เหมาะสมและผู้จัดทำมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีค่าเฉลี่ย 4 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ มากชิ้นงานมีความในสะดวกในการเคลื่อนย้าย ถอด ประกอบ มีค่าเฉลี่ย 3.33 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ ปานกลาง สามารถนำไปใช้งานได้จริง มีค่าเฉลี่ย4.33 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ มากโดยมีค่าเฉลี่ยรวม 4.06 ซึ่งในเกณฑ์ มาก

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

โครงสร้างของชิ้นงานแท่นถอดประกอบวาล์วมีความแข็งแรง
1.เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการปฏิบัติงาน
2. ช่วยป้องกันอุบัติเหตุในการปฏิบัติงานได้