ช้อนกาเเฟกินได้จากหัวกระดาดขาว

วิทยาลัยเทคนิคตรัง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

บทคัดย่อ

พืชทางการเกษตรของภาคใต้ประเภทพืชหัว ดั่งหัวกระดาดขาว ซึ่งเป็นพืชล้มลุก ลำต้นอยู่เหนือดิน มีเเป้งสะสมเป็นจำนวนมากเหมาะในการผลิตเป็นเเป้ง นำมาทำช้อนกาเเฟกินได้ เพื่อนำมาใช้ทดเเทนช้อนกาเเฟพลาสติก ช่วยลดโลกร้อน ลดปริมาณขยะจากช้อนพลาสติก ซึ่่งสิ่งเหล่านี้ช่วยลดปัญหาพลาสติก ที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

สำหรับคุณสมบัติของช้อนกินได้จากหัวกระดาดขาว คือ สามารถใช้คนกาแฟ เเละเครื่องดื่มอื่นๆในน้ำร้อนได้ 3-5 นาที โดยที่ยังคงรูปเหมือนเดิม เเละสามารถรับประทานได้หลังจากการคนชา หรือกาเเฟเสร็จ
1. เพื่อส่งเสริมผลผลิตทางการเกษตรให้มีมูลค่าที่สูงขึ้น
2. เพื่อการลดใช้ช้อนกาแฟพลาสติก
3. เพื่อส่งเสริมอาชีพสู่ชุมชน
4. เพื่อการอนุรักษ์พืชท้องถิ่นให้มีความสร้างสรรค์ในด้านอาหารมากขึ้น

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง ยุวรีย์ กรุณามิตรคหกรรม
2นางสาว สลิลทิพย์ นาเลื่อนคหกรรม
3นางสาว ดารารัตน์ มัทมิฬคหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย กฤตเมธ เตางามปวส.
2นางสาว จันทิมา ทับเที่ยงปวส.
3นาย พิชัยยุทธ ไชยคงปวส.
4นางสาว ณัฐนรี สังขาราปวส.
5นางสาว พนัชกร หรับหลีปวส.
6นางสาว พิมพ์ชนก คงจันทร์ปวส.
7นาย ยุทธพิทักษ์ ทองประดับปวส.
8นางสาว ศิรประภา ประมวลศิลป์ปวส.
9นางสาว ศศิวิมล เหลือแดงปวส.
10นางสาว อารีรัตน์ เดชอรัญปวส.