โคมไฟไบร์ท

วิทยาลัยเทคนิคตรัง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์

บทคัดย่อ

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาการสร้างโคมไฟไบร์ทจากกระดาษลัง (2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้สิ่งประดิษฐ์จากกระดาษลัง (3) เพื่อช่วยลดขยะให้กับชุมชน สังคม การวิจัยในครั้งนี้ คณะผู้วิจัยได้กำหนดขอบเขตการวิจัยไว้ดังนี้ ประชากร คือ ประชาชนทั่วไปในอำเภอ ปะเหลียน จังหวัดตรัง กลุ่มตัวอย่างได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง บุคคลทั่วไปในตำบล ท่าพญา 20 คน และผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 3 คนเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบทดลองโคมไฟไบร์ท แบบวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้ใช้ของใช้โคมไฟไบร์ท สถิติที่ใช้ในการวิจัย คือ ค่าเฉลี่ย เลขคณิต และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

โคมไฟไบร์ท เป็นลักษณะของการทำการทดองโดยมีกระดาษลังเป็นองค์ประกอบหลักของโครงการในการทำผลิตภัณฑ์ ขึ้นมา โดยผลิตเป็นโคมไฟจากกระดาษลัง พร้อมทั้งมีการแสดงถึงขั้นตอนวิธีการใช้งานไว้อย่างละเอียด เพื่อความเข้าใจง่าย แก่ผู้ใช้งาน
ประโยชน์
1. ได้โคมไฟที่จัดทำจากกระดาษลังสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้จริง
2. ได้สร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว
3. ได้ช่วยลดขยะให้กับชุมชน สังคม

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว ละออง บุญสนิทพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ปิยวรรณ วุ่นแป้นปวส.
2นางสาว รัศมิมัต ไชยมนปวส.
3นางสาว ธิดาพร เมืองรักษ์ปวส.