ผ้าห่มดิน นาโน

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

บทคัดย่อ

เนื่องจากปัญหาอากาศร้อน มีผลทำให้การระเหยน้ำจากหน้าดินมาก โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้ง ทำให้เกษตรกร ผู้เพาะปลูกพืชต้องดูแล รดน้ำให้พืชบ่อยยิ่งขึ้น เพื่อไม่ให้พืชเหี่ยวเฉา อีกทั้งวัสดุในการคลุมดินเป็นพลาสติกราคาสูง ดังนั้นผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาหาวัสดุที่เหมาะสมในการทำผ้าห่มดิน ค่าเฉลี่ยอัตราการงอกของเมล็ดข้าวโพดหลัง 1 สัปดาห์หลังเพาะเมล็ดฟางผสมใบก้ามปู มีค่าเท่ากับ 2.5 อัตราความสูง(Hight) มีค่าเท่ากับ 13.05 อัตราความกว้าง (wideness) มีค่าเท่ากับ 8 จากการศึกษาระดับการพึงพอใจต่อการนำไปใช้ของผ้าห่มดิน นาโน พบว่า มีประโยชน์ต่อการคลุมแปลง เพิ่มธาตุอาหารในดินเนื่องจากมี Cynobacteria Actinomycetes เอนไซมฟอสเฟต กรดแลคติค สามารถใช้ทดแทนวัสดุแบบเดิมได้และใช้งานได้จริงมีระดับความพึงพอใจระดับมากที่สุด ส่วนความสามารถเคลื่อนที่ได้ง่าย สะดวกในการใช้งาน น้ำหนักและขนาดชิ้นงานมีความเหมาะสมระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากส่วนภาพรวมอยู่ใน ระดับมาก

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

แผ่นคลุมดินชีวภาพ ที่มีจุลินทรีย์ที่จำเป็นต่อพืช มีแบคทีเรียที่พืชต้องการ เช่น cynobacteria, Actinomycetes เอนไซมฟอสเฟต กรดแลคติค ที่มีประโยชน์ต่อดิน มีธาตุอาหารที่พืชต้องการ ทำให้เกิดความสะดวกในการใช้งาน
1. มีประโยชน์ต่อการคลุมแปลง เพิ่มธาตุอาหารในดิน มีจุลินทรีย์และแบคทีเรียที่มีประโยชน์ต่อดิน
2. สามารถใช้ทดแทนวัสดุแบบเดิมได้และใช้งานได้จริง
3.สามารถเคลื่อนที่ได้ง่าย สะดวกในการใช้งาน น้ำหนักและขนาดชิ้นงานมีความเหมาะสม

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว ต่วนซอบารียะห์ ลาเตะสามัญ
2นาง ยุพา จุทองประมง
3นาง ชนากานต์ จิตรมะโนสามัญ
4นาง อรัญญา ศีลสัตยาวงศ์สามัญ
5นาง ภาวิณี ศูนย์กลางสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว จันทนา เทพทองปวช.
2นางสาว กิจติมา ทองสุขปวช.
3นาย จีรวัฒน์ บัวสดปวส.