Chick Chick Bio-Feed

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

บทคัดย่อ

การศึกษาการใช้แหนแดงต่อสมรรถนะการผลิตไก่เนื้อ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาอัตราการเจริญเติบโตของไก่เนื้อ 2) ศึกษาการเปลี่ยนอาหารเป็นน้ำหนักตัวของไก่เนื้อ และ 3) ศึกษาต้นทุนค่าอาหารเลี้ยงไก่เนื้อที่ได้รับแหนแดงเป็นส่วนผสมในสูตรอาหารในระดับที่แตกต่างกัน(ผสมแหนแดง 0%, 10%, และ 20%, ) ผลการศึกษา พบว่า อัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยต่อตัวต่อวัน และอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นน้ำหนักตัว ค่าเฉลี่ยไม่มีความแตกต่างทางสถิติ (P > 0.05) ส่วนต้นทุนค่าอาหารต่อน้ำหนักตัวของไก่เนื้อ กลุ่มที่เสริมแหนแดงมีต้นทุนต่ำกว่ากลุ่มที่ไม่เสริมแหนแดง

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

Chick Chick Bio-Feed ประกอบด้วย มันป่น(20%) กากถั่วเหลือง (15%) รำละเอียด(15%) ข้าวโพด(25%) แหนแดง (20%) แร่ธาตุ (1%) ปลาป่น(4%) ลักษณะอาหารที่ได้เป็นแบบอัดเม็ด มีขนาดเล็ก เหมาะสำหรับเลี้ยงไก่เนื้อ ราคาไม่แพง เป็นผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ (Natural animal products) ไม่ใช้ยาปฏิชีวนะลดมลภาวะในสิ่งแวดล้อม ไม่ก่อให้เกิดสารตกค้างในผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ อาหารไก่ผสมแหนแดงเป็นเฟินน้ำ ขนาดเล็ก ที่มีโปรตีนสูงซึ่งเหมาะที่จะนำไปเลี้ยงสัตว์นอกจากจะปลอดภัยในเรื่องการใช้ยาปฏิชีวนะและสารเคมีแล้ว ยังปลอดภัยกับผู้บริโภคเนื้อสัตว์ที่ไม่มีสารตกค้างในผลิตภัณฑ์เนื้อไก่
ลดต้นทุนค่าอาหารเลี้ยงไก่เนื้อสูง ปลอดภัยในเรื่องการใช้ยาปฏิชีวนะและสารเคมี เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง แต่ราคาไม่แพงเป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ขึ้นมาเพื่อเป็นแนวทางในการผลิตและเป็นที่ยอมรับของผู้เลี้ยงสัตว์ในชุมชน สามารถจัดทำเป็นรายได้เลี้ยงตนเองได้ สามารถต่อยอดในเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรมได้

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง ชนากานต์ จิตรมะโนสามัญ
2นาย ภูริพงศ์ จิตรมะโนเกษตรกรรม
3นางสาว เสาวลักษณ์ คุณมีเกษตรกรรม
4นาย ภูอธิศ คุณานุวัฒน์เกษตรกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย เฉลิมชัย สดใสปวช.
2นางสาว อัมพิกา กระเรียนทองปวช.
3นางสาว นภาพร ทองคำปวช.
4นาย วรพล คงคชปวช.
5นาย วุฒิชัย ไพรพนาปวช.
6นางสาว วราภรณ์ โพธิ์ทองปวช.
7นางสาว กัลยากร สาระเห็ดปวช.
8นาย คนึงศักดิ์ แก้วกองปวส.
9นาย ธวัชชัย รักมิตรปวส.