สบู่เหลวอาบน้ำใสจากสารสกัดใบผักเหมียงผสมสครับแอปริคอต

วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ผลการวิจัยพบว่า 1) ศึกษาสูตรที่เหมาะสมในการทำสบู่เหลวอาบน้ำใสจากสารสกัดใบผักเหมียงผสมสครับแอปริคิต จำนวน 2 สูตร ได้แก่ สูตรที่1หัวสบู่เหลว 1,160 กรัม หัวน้ำหอม 50 กรัมน้ำสกัดจากใบผักเหมียง 4,000 กรัม สครับแอปริคอต 100กรัมประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสจากกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 30 คน ผลการศึกษาพบว่าอัตราส่วนของน้ำสกัดจากใบผักเหมียงในการผลิตสบู่เหลวอาบน้ำใสจากผู้ทดลองใช้ให้การการยอมรับสูงสุดคือสูตรที่1 2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อสบู่เหลวอาบน้ำใสจากสารสกัดใบผักเหมียงผสมสครับแอปริคอต ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อสบู่เหลวอาบน้ำใสจากสารสกัดใบผักเหมียงผสมสครับแอปริคอต = 4.91ซึ่งอยู่ในระดับดีมาก

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

สบู่เหลวอาบน้ำใสจากสารสกัดใบผักเหมียงผสมสครับแอปริคอต มีปริมาณสุทธิ 150 มิลลิลิตร ราคา 70 บาทคอลัมน์
1. ใช้ทำความสะอาดร่างกายและผิวพรรณทำให้ผิวพรรณเนียนนุ่มชุ่มชื่นยังช่วยเติมความเปล่งปลั่งให้กับผิวและการปรับเปลี่ยนเซลล์ผิว ป้องกันความเหี่ยวย่น
2. เป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิตทางการเกษตร

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง สิริพรรณ หวังอีนพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นาง ชุติมา ไหมสุวรรณพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นางสาว กชกร ทองจรัสแสงสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ณกมล ปิยะพลากรปวช.
2นางสาว อาทิตยา จีนเพชรปวช.
3นางสาว ธัญญารัตน์ ช่วยบำรุงปวช.
4นางสาว ชลธิชา เพ็งสกุลปวช.