เครื่องกายภาพหัวเข่า

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย จำเนียร บัวแดงอุตสาหกรรม
2นาย สุธรรม ทรัพย์น้อยอุตสาหกรรม
3นางสาว ปัทมาพร อุทาจันทร์อุตสาหกรรม
4นาง ประภาพร สุวรรณภักดีจิตอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
5นาง รุ่งอำไพ เพศแพงอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว พรกนกวรรณ ต่ายโตปวช.
2นางสาว เนนิสา แจ่มจำรัสปวช.
3นาย รัชพล ปะวะศรีปวช.
4นาย ฌาคริสต์ หมื่นเดชปวช.
5นาย ทักษิณ ดีไพรปวช.
6นาย ธนากร ทองสีนาคปวช.
7นาย สุฑาพัฒ ศรีแก่นปวช.
8นาย ชัชฎาภรณ์ ศรีสุขปวช.
9นาย ปราณปรียา บุญปลูกปวช.
10นาย ศศิวรรณ นานจันทรปวช.

วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย

บทคัดย่อ

ปัจจุบันประชากรของประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ปัญหาสุขภาพส่วนใหญ่จะมีการผ่าตัดหัวเข่าค่อนข้างมาก รวมทั้งประชากรในวัยอื่นๆ ก็จะมีการบาดเจ็บหัวเข่า ทั้งเกิดจากอุบัติเหตุ ข้อเข่าเสื่อม หลังการรักษาต้องมีการฟื้นฟูหัวเข่าโดยการกายภาพ แต่เนื่องจากจำนวนนักกายภาพเปรียบเทียบกับจำนวนผู้ป่วยมีอัตราน้อยมาก ไม่เพียงพอต่อการรักรักษาต้องรอคิวในการกายภาพนาน ทางคณะผู้จัดทำจึงได้คิดค้นสิ่งประดิษฐ์เครื่องกายภาพหัวเข่าขึ้นมา เพื่อช่วยให้นักกายภาพทำงานได้สะดวกขึ้น สามารถรองรับผู้ป่วยได้มากขึ้น

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1.สามารถงอเข่าของผู้ป่วยในช่วงไม่เกิน 40 องศา ได้โดยอัตโนมัติ
2.ควบคุมด้วยโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลมีฟังชั่นการทำงานหลายฟังชั่น
3.มีจอสัมผัสรับคำสั่งการทำงานใช้งานง่าย
4.สามารถรองรับผู้ป่วยที่มีนำหนักตัวไม่เกิน 75 กิโลกรัม
1.ช่วยให้ผู้ป่วยทำกายภาพงอเข่าได้เอง หลังการรักษาหัวเข่า