รถสูบน้ำเคลื่อนที่เพื่อการเกษตร

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ประพนธ์ สุขสุวรรณอุตสาหกรรม
2นางสาว พรสวรรค์ เหลืองพวงแก้วอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ศุภกรณ์ สีถันปวช.
2นาย ภัทรพล โพธิ์สุวรรณปวช.
3นาย อาทิตย์ สมบุญรอดปวช.
4นาย อนุชล สุขปรุงปวช.
5นาย พลพล ชาวป่าปวช.
6นาย ณฐัภัทร หวานชะเอมปวช.

วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ

บทคัดย่อ

ประเทศไทยเป็นเมืองเกษตรกรรมส่วนใหญ่ เช่น การปลูกพืชไม้ผล ทำไร่ ทำนา นั้นมีความจำเป็นต้องใช้น้ำมีการเพาะปลูก เกษตรกรจะมีการใช้เครื่องทางการเกษตรในการสูบโดยใช้นำท่อสูบน้ำและเครื่องยนต์ดีเซลเล็กจะต้องมีการบรรทุกเครื่องอุปกรณ์ในการสูบน้ำ ปัญหาที่เกิดกับการสูบน้ำของเกษตรกร การติดตั้งเครืองสูบน้ำต้องใช้แรงคนอย่างน้อย 2 คน และจะต้องมีรถกระบะ รถอีแต๋น และรถจักรยานยนต์พ่วงรถเข็น ซึ่งเป็นวิธีที่ไม่ปลอดภัยในขนย้ายเครื่องมืออุปกรณ์การสูบน้ำ ทางผู้จัดทำจึุงได้ประดิษฐ์คิดค้นรถสูบน้้าเคลื่อนที่เพื่อการเกษตร เพื่อแก้ปัญหาการติดตั้งเครื่องมืออุปกรณ์สูบน้ำสามารถใช้แรงคนเพียงคนเดียว และสามารถขนย้ายได้โดยไม่ต้องใช้รถกระบะ รถอีแต๋น หรือรถจักรยานยนต์พ่วงรถเข็นสร้างความปลอดภัยในการขนย้ายเครื่องมืออุปกรณ์การสูบน้ำเพื่อการเกษตร จากการสอบถามจากเกษตรกรจำนวน 5 คน พบว่า มีความพึงพอใจรถสูบน้ำเคลื่อนที่เพื่อการเกษตรอยู่ในระดับ ดี

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1. รถสูบน้ำเคลื่อนที่เพื่อการเกษตรสามารถเคลื่อนที่ได้สะดวก
2. รถสูบน้ำเคลื่อนที่เพื่อการเกษตรใช้แรงงานเพียงคนก็สามารถติดตั้งการสูบน้ำได้
1. ลดระยะเวลาในการติดตั้งเครื่องสุบน้ำเพื่อการเกษตร
2. รถสูบน้ำเคลื่อนที่เพื่อการเกษตรสามารถเคลื่อนที่ได้สะดวก
3. การติดตั้งเครื่องมืออุปกรณ์การสูบน้ำเพื่อการเกษตรใช้คนเดียวก็สามารถทำได้