เครื่องตรวจจับผู้บุกรุก

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว อรอุมา เพียรดีพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นาย ธรรมรัตน์ ไชยวิจิตรอุตสาหกรรม
3นาง สุดารัตน์ เรืองฤทธิ์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
4นาย ยุทธนา งามแสงสามัญ
5นางสาว ปุณศยา คงทนพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ธนาวุฒิ วุ่นพันธ์ปวส.
2นาย รุ่งโรจน์ สิริศาสตร์กุลปวส.
3นางสาว ราบีฟา มุดาเคลปวส.
4นาย ทวิชากร เวียนวัตรปวส.
5นาย อัษฎา ทองหลิ้มปวส.
6นางสาว ณัฏฐโชติกา นิลอรุณปวส.
7นางสาว อรอมล ทองหลิ้มปวส.
8นาย พันธกานต์ จิตเที่ยงปวส.
9นาย สิทธิโชค อินทรสิทธิ์ปวส.

วิทยาลัยการอาชีพตรัง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ ชุดควบคุมด้วยเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อชุมชน Internet Of Things (IoT)

บทคัดย่อ

ปัจจุบันสังคมเริ่มมีการแข่งขันมากขึ้น เช่นไปตอนเช้าหรือกลับตอนเย็น หรืออาจจะไปหลายวัน จึงทำให้เสี่ยงต่อการถูกโจรกรรมสิ่งของมีค่าภายในที่พักอาศัย แต่ในปัจจุบันก็อาจมีการติดตั้งกล้องวงจรปิดไว้แต่ผู้อาศัยอาจจะรู้ไม่ทันการ ของมีค่าก็ต้องสูญหายไป จากปัญหาดังกล่าวผู้จัดทำโครงการได้เล็งเห็นถึงปัญหาในจุดนี้ จึงทำเครื่องตรวจจับผู้บุรุก ที่สามารถดูเหตุการณ์สดๆ คอยตรวจจับและมีการแจ้งข้อความเตือนผ่านLINE โดยจะแจ้งเตือนทั้งข้อความและรูปภาพที่เครื่องทำการถ่ายเก็บไว้ เพื่อแจ้งเตือนผู้อยู่อาศัยเมื่อมีการบุรุกเข้าที่อยู่อาศัย จะทำให้ผู้อยู่อาศัยทราบและดำเนินการแก้ไขได้ทันเวลา

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

นักเรียนนักศึกษาได้รับองค์ความรู้และทักษะในการออกแบบและสร้างเครื่องตรวจจับผู้บุรุก และยังสามารถแจ้งเตือนในกรณีผู้บุรุกที่พักอาศัยผ่าน แอพพลิเคชั่น Line
1.สารถตรวจจับการเคลื่อนไหวในระยะ 7 เมตร
2.สามารถแจ้งเตือนผู้ใช้งานเมื่อมีผู้บุรุกเข้าที่พักอาศัย ผ่านแอพพลิเคชั่น Line
3.ทำให้ผู้พักอาศัยรู้ทันเหตุการณ์เมื่อมีผู้บุรุกเข้าที่พักอาศัย
4.สร้างความปลอดภัยแก่ทรัพย์สินของผู้ใช้งาน