โอเอซีสกากกาแฟ

วิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

บทคัดย่อ

จากการศึกษาเรื่องโอเอซิสกากกาแฟ มีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบอัตราส่วนที่เหมาะสมในการทำโอเอซีส กากกาแฟ 2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบการอุ้มน้ำของโอเอซีสกากกาแฟในการรักษาความสดของดอกไม้ จากการศึกษาพบว่าอัตราส่วนที่เหมาะสมระหว่าง กาว:กากกาแฟ:กากมะพร้าว:น้ำ คือ อัตราส่วน 2:2:1:1 โอเอซีสที่ได้จะไม่แข็ง เมื่อนำดอกไม้ไปปักจะสามารถทรงตัวอยู่ได้และโอเอซีสไม่เกิดรอยแตกขึ้นแตกต่างจากอัตราส่วน 2:3:1:1 ที่ไม่แข็งจนเกินไปแต่เมื่อปักดอกไม้ลงไปจะเกิดรอยแตกและอัตราส่วน 2:1:1:1 ที่นิ่มจนเกินไป เมื่อปักดอกไม้ลงไป ดอกไม้จะไม่สามารถทรงตัวอยู่ได้ การทดลองที่ 2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบการอุ้มน้ำของโอเอซีสในการรักษาความสดของดอกไม้ พบว่าเมื่อนำดอกไม้ปักไว้ในโอเอซีสทั้ง 3 ชนิดโอเอซีสกากกาแฟผสมกากมะพร้าว สามารถรักษาความสดของดอกไม้ได้นานถึง 6 วัน เทียบเท่าโอเอซีสแบบสังเคราะห์แต่โอเอซีสกากกาแฟ สามารถรักษาความสดของดอกไม้ได้เพียง 3 วัน ดังนั้นโอเอซีสกากกาแฟผสมกากมะพร้าวจึงมีประสิทธิภาพในการรักษาความสดของดอกไม้ได้นานเทียบเท่าโอเอซีสแบบสังเคราะห์

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1. โอเอซีสกากกาแฟมีประสิทธิภาพในการรักษาความสดของดอกไม้ได้ดี
2. โอเอซีสมีลักษณะนิ่ม ไม่แข็ง สามารถขึ้นรูปได้ตามภาชนะที่บรรจุ
3. การใช้งานสะดวก ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม
ช่วยรักษาความสดของดอกไม้ ได้ดี นำเอาวัสดุเหลือใช้มาใช้ให้เกิดประโยชน์และช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง พรทิพย์ เจริญสุขสามัญ
2นาง จิรวรรณ นบนอบสามัญ
3นาง พิราภรณ์ เชื่อมากสามัญ
4นางสาว กุลรัตน์ บุญมูสิกสามัญ
5นางสาว วิภากุล บัวแก้วสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว จิดารัตน์ กำลังยิ่งปวช.
2นาย ตรีวิชญ์ สมยศปวส.
3นาย ปฏิญญา ชำนินาปวส.
4นางสาว หฤทัย คชเวชปวส.
5นางสาว รจนา บัวเทพปวส.
6นางสาว ศิลป์ศุภา ทองรัตน์ปวส.