โปรแกรมตรวจจับการใส่หมวกนิรภัย (ปลอดภัยถึงบ้าน)

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว ศิริพิไลย พรหมแพทย์อุตสาหกรรม
2นาย รณภูมิ นาคสมบูรณ์อุตสาหกรรม
3นาย จิตวัฒน์ เปิ่นวงษ์อุตสาหกรรม
4นางสาว กัญชิตา ธูปแช่มอุตสาหกรรม
5นาย เตชิต รื่นธนากูลอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย จารุพัฒน์ เคนพรมปวส.
2นาย ภูมิภัทร แดงประเสริฐปวส.
3นาย วรเชษฐ ทาชาติปวส.
4นาย เอกศิษฐ์ ปล้องประเสริฐปวส.
5นาย ธนบดี แจ่มโพธิ์กุลปวส.
6นาย พชรพล เผือกผงษ์ปวส.

วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และสมองกลฝังตัว

บทคัดย่อ

วิทยาลัยเทคนิคลพบุรีมีนักเรียนนักศึกษาที่เดินทางโดยใช้รถจักรยานยนต์เป็นพาหนะในการเดินทางเป็นจำนวนมาก แม้ว่าทางวิทยาลัยเทคนิคลพบุรีเองจะมีการรณรงค์ให้นักเรียนนักศึกษาสวมหมวกนิรภัย แต่ก็ยังมีนักเรียนนักศึกษาบางส่วนที่ไม่ปฏิบัติตาม ซึ่งเมื่อเกิดอุบัติเหตุ อาจทำให้เกิดความสูญเสียทั้งต่อตนเอง และผู้ร่วมทางได้ คณะผู้จัดทำได้เล็งเห็นถึงปัญหานี้ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษาเกิดการสวมหมวกนิรภัยเพิ่มขึ้น จึงได้ศึกษาระบบ OpenCV เพื่อนำมาพัฒนาเป็นสิ่งประดิษฐ์ สำหรับตรวจสอบการใส่หมวกนิรภัยของนักเรียนนักศึกษา โดยใช้ภาษา Python ในการพัฒนาโปรแกรมการจำแนกใบหน้าผ่านกล้อง webcam โดยเมื่อตรวจพบว่ามีนักเรียนนักศึกษาที่ไม่สวมหมวกนิรภัย จะทำการถ่ายรูปนักเรียนนักศึกษา แล้วส่งเข้าไปยังกลุ่มไลน์งานปกครอง

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1.โปรแกรมตรวจจับการใส่หมวกนิรภัยของนักเรียนนักศึกษา ผ่านกล้อง webcam
2.จำลองการติดตั้งกล้องบริเวณทางเข้าลานจอดรถจักรยานยนต์
3.การตรวจจับหมวกนิรภัย สำหรับรถเข้า-ออกครั้งละ 1 คัน
4.เมื่อพบนักเรียนนักศึกษาไม่สวมหมวกนิรภัย จะทำการแจ้งเตือนผ่านโปรแกรม Line Account ที่กำหนด
5.การใช้งานต้องเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต
1.ได้โปรแกรมตรวจจับการใส่หมวกนิรภัยของนักเรียนนักศึกษา
2.ได้ส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการใส่หมวกนิรภัย เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้ยานพาหนะ