กระเป๋าไวนิล 2 In 1 ( Vinyl bag two in one )

วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ๒

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ด้านหัตถศิลป์ ที่มีความทันสมัยให้สอดคล้องตามยุคประเทศไทย 4.0 โดยใช้ป้ายไวนิลเป็นหลักในการสร้างผลิตภัณฑ์ 2.) เพิ่้อช่วยลดภาวะโลกร้อนและเพิ่มมูลค่าให้กับป้ายไวนิลในการนำมาทำเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้ประโยชน์ในครัวเรือนและส่งเสริมอาชีพคนในท้องถิ่น 3.) เพื่อศึกษาคุณประโยชน์และความพึงพอใจของผู้ใช่้ผลิตภัณฑ์กระเป๋าไวนิล 2 In 1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียน นักศึกษา สาขาการบัญชี แผนกการบัญชี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 60 คน มีความพอใจเกี่ยวกับสิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ "กระเป๋าไวนิล 2 In 1 ( Vinyl bag two in one ) " โดยภาพรวมมีอยู่ในระดับมาก

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

มีความทันสมัยแปลกใหม่ สอดคล้องตามยุคประเทศไทย 4.0
ช่วยลดภาวะโลกร้อนและเพ่ิมมูลค่าให้กับป้ายไวนิลในการนำมาทำเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้ประโยชน์ในครัวเรือนและส่งเสริมอาชีพคนในท้องถิ่น

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว จันทร์ทิพย์ สังเจียมพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นาง นวรัตน์ สอนดีพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นางสาว วาริณี บุญโสมพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
4นางสาว พิมพา ทองรอดพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
5นางสาว พิราวรรณ ชูสกุลพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ชลธิชา เจดีย์หักปวช.
2นางสาว วริษฐา เย็นยิ่งปวช.
3นางสาว กนกวรรณ กำจัดภัยปวช.
4นางสาว สาวิตรี ทับสว่างปวช.
5นางสาว ธนพร สุรพลปวช.
6นางสาว วิมลนันท์ เจริญรัตน์ปวช.
7นางสาว สโรชา รุ่งสว่างปวส.
8นางสาว นุชจรี งามขำปวส.
9นางสาว ปวีณา โต๊ะมิปวส.
10นางสาว สุกัญญา พรมเดชปวส.