Crispy Gaba Cake (เค้กกรอบจากแป้งข้าวสังข์หยด)

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว จิรนันท์ เสนีพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นางสาว สุตาวรรณ นิ่มเกียรติวงศ์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นางสาว เยาวลักษณ์ ยะลาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
4นางสาว วิภาวี พูลแจ้งพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
5นางสาว วิชุตา ทองทิพย์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว นุสรา เวลาดีปวช.
2นางสาว พรพิมล ปะโสทานังปวช.
3นางสาว อาทิตยา อักษรพาลีปวช.
4นางสาว วรัชยา แซ่ลิ้มปวช.
5นางสาว สรีนา ห้ากุลปวช.
6นางสาว เรวดี ยะลาปวช.
7นางสาว ทัจฐนีย์ เกิดสุขปวส.
8นางสาว ทวิสุจิตา คงศาลาปวส.
9นางสาว กชกร ซุ่นเสียงปวส.
10นางสาว พิชญาภา อินทาปัจจ์ปวส.

วิทยาลัยเทคนิคกระบี่

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

บทคัดย่อ

ข้าวสังข์หยดเป็นวัตถุดิบที่มีอยู่ในท้องถิ่น จังหวัดกระบี่ โดยกระบวนการปลูกข้างสังข์หยดเป็นการปลูกในนา และปลูกแบบเกษตรอินทรีย์ จึงส่งผลให้ข้าวสังข์หยด ของชุมชนบ้านเกาะกลาง จังหวัดกระบี่ เกิดเป็นวัตถุดิบที่ปลอดสารพิษ นอกจากนี้ข้าวสังข์หยดได้รับความนิยมทั้งในประเทศและต่างประเทศ เป็นต้นดังนั้น คณะผู้วิจัยจึงมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์เค้กกรอบจากแป้งข้าวสังข์หยด ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสูตรที่ผู้ทดสอบให้การยอมรับในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เค้กกรอบจากแป้งข้าวสังข์หยด และศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมของแป้งข้าวสังข์หยด ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เค้กกรอบจากแป้งข้าวสังข์หยด เพื่อเพิ่มความหลากหลายทำให้ผลิตภัณฑ์เค้กกรอบจากแป้งข้าวสังข์หยด

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

- เป็นเค้กกรอบพร้อมรับประทาน บรรจุอยู่ในถุงพลาสติก ที่สามารถรับประทานได้ตามความต้องการของผู้บริโภค มีการถนอมอาหารไว้เป็นอย่างดี และกล่องบรรจุภัณฑ์ชั้นนอกมีลักษณะเป็นฝาเปิดที่เพิ่มความสะดวกสบาย
- ผลิตภัณฑ์สามารถนำมารับประทานได้สำหรับผู้บริโภคที่รักสุขภาพ
- บรรจุภัณฑ์เป็นที่ประทับใจของผู้ใช้เนื่องจากความแปลกใหม่
เค้กกรอบจากแป้งข้าวสังข์หยด มีรสชาติกรอบ หวาน มัน โดยมีวัตถุดิบหลักจากแป้งข้าวสังหยดเพื่อเพิ่มมูลค่าให้เป็นผลิตภัณฑ์แปลกใหม่เพื่อเป็นทางเลือกให้แก่ผู้บริโภค