เครื่องบำบัดผู้ป่วยกล้ามเนื้อ และผู้สูงอายุ (Patient’s Muscle Therapy and The Elderly Machine)

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเหมาะสมของต้นแบบที่สามารถบริหารกล้ามเนื้อได้ยืดกล้ามเนื้อเพื่อให้สุขภาพร่างกายแข็งแรง แล้วศึกษาประสิทธิภาพการทำงาน ศึกษาประสิทธิผลจากความพึงพอใจของผู้ทดลองใช้ ประชากรคือผู้ป่วยและผู้สูงอายุ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยแบบบันทึก และแบบประเมินผล ค่าสถิติที่ใช้คือร้อยละ และตามมาตราส่วนลิเกิรท์ ถ้ามองในภาพรวมของแบบประเมินทั้ง 9 ข้อ พบว่าผู้ประเมินมีความเห็นว่าผลงานเครื่องบำบัดกล้ามเนื้อผู้ป่วยและผู้สูงอายุ มีประโยชน์และมีคุณค่าตรงตามข้อกำหนดของสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ประเภทที่ 7 สิ่งประดิษฐ์เพื่อการแพทย์และบรรเทาสาธารณภัย อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย (Mean) = 4.38 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) = 0.51

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ใช้โครงสร้างจากเหล็กโดยมีท่าทางฝึกกล้ามเนื้อเพื่อบำบัดผู้ป่วยกล้ามเนื้อของผู้ป่วยและผู้สูงอายุ สามารถช่วยเหลือได้ 5 ลักษณะ คือ เครื่องบำบัดกล้ามเนื้อผู้ป่วยและผู้สูงอายุ สามารถช่วยเหลือได้ 5 ลักษณะ คือ
1. บริหารกล้ามเนื้อส่วนขา โดยการใช้เท้าปั่นจักรยาน
2. บริหารกล้ามเนื้อส่วนนิ้วมือ ช่วยแก้นิ้วล็อก โดยการใช้มือบีบสปริง
3. บริหารกล้ามเนื้อส่วนหลังและหน้าอก โดยการใช้มือดึงสายยืด
4. บริหารกล้ามเนื้อส่วนแขนและหัวไหล่ โดยการใช้มือปั่นแบบจักรยาน
5. บริหารกล้ามเนื้อส่วนหัวไหล่ไปยังเอวด้านข้าง โดยการใช้มือจับปลอกมือเคลื่อนที่ไปตามคานโค้ง
เป็นเครื่องช่วยบำบัดผู้ป่วยกล้ามเนื้อ รวมทั้งผู้สูงอายุ ที่ช่วยให้มีสุขภาพที่ดี

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย วุฒิกรณ์ จิกากรอุตสาหกรรม
2นาย กิตติพงษ์ ตันติศุภชัยอุตสาหกรรม
3นาย พินิต แก้วพระอุตสาหกรรม
4นาย สุริโย บุญเจริญอุตสาหกรรม
5นาย Anthony Tunbridgeสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย พิชัยภูษิต นาคะปวช.
2นาย ธวัชชัย ปรีชาไวปวช.
3นาย อัศวิน บัวทองปวช.
4นาย ณฐพล แสงสว่างปวช.
5นาย กีรติ เกิดโภคาปวช.
6นาย จิรศักดิ์ พัฒนพฤกษชาติปวช.