บ้านอัจฉริยะ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ธนู ห้วงน้ำอุตสาหกรรม
2นาย วิรุณ ใส่แว่นอุตสาหกรรม
3นาย อายะหลี ประเสริฐดำอุตสาหกรรม
4นาย ธีรทัต กาญจนเพ็ญอุตสาหกรรม
5นาย สมชาย ไชยบุตรอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย อภิวัฒน์ ชอบงามปวส.
2นาย อธิษฐ์ บุตรโดยปวส.
3นาย ปกรณ์ ทองหนูนุ้ยปวส.
4นาย เสฏฐวุฒิ กุมมาระกะปวส.
5นาย อภิรักษ์ เลิศศรีปวส.
6นาย อนุวัฒน์ รัตนมุณีปวส.
7นาย ธนายุทธ ปานศรีปวส.
8นาย นพชัย หนูเพิ่มปวส.
9นาย อรรถกร หนูคงปวส.
10นาย สูตรประสิทธิ์ ย้วนเศษปวส.

วิทยาลัยเทคนิคกระบี่

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ ชุดควบคุมด้วยเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อชุมชน Internet Of Things (IoT)

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้จึงมีแนวคิดที่จะทำระบบบ้านอัจฉริยะ ควบคุมการเปิด-ปิดไฟ ด้วยแอพพลิเคชั่น ผ่านเว็บเบราว์เซอร์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้งาน ทำให้ไม่เสียเวลาเปิด-ปิดไฟ หมดปัญหาในการลืมปิดไฟ และการปิดไฟไม่ครบทุกดวง ทำให้ไม่เสียค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับไฟฟ้าเพิ่มขึ้น ลดการใช้พลังงานอย่างสิ้นเปลือง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ ครู นักเรียน ของวิทยาลัยเทคนิคกระบี่ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการใช้งาน โดยให้ทดลองใช้ และตอบแบบประเมินความพึงพอใจ พบว่าจากการทดลองใช้ระบบบ้านอัจฉริยะ จำนวน 20 คน ผู้ใช้มีความเห็นสอดคล้องกัน ในด้านออกแบบ/ คุณลักษณะของชุดต้นแบบในระดับ ดีมาก ค่าเฉลี่ย ของจุดประเมินทั้ง 5 มีค่าเท่ากับ 3.52 ผู้ใช้มีความเห็นสอดคล้องกัน ในด้านการนำชุดต้นแบบไปใช้งานในระดับ ดีมาก ค่าเฉลี่ย ของจุดประเมินมีค่า เท่ากับ 3.53

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

สิ่งประดิษฐ์ใช้กล่องอเนกประสงค์สำหรับทำโครงสร้างภายนอก แบ่งเป็น 2 ชุด คือโมเดลแสดงผลการทำงานและกล่องวงจรควบคุม
1 สามารถเช็คการทำงานสั่งเปิดหรือปิดและตรวจสอบการทำงานได้ระยะไกล
2 ช่วยลดการใช้พลังงาน
3 แจ้งเตือนเมื่อมีเหตุผิดปกติ