เครื่องอบพรรณไม้

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว อรอุมา เพียรดีพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นาง สุดารัตน์ เพ็ชรสงครามพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นาย สิฐวิชญ์ แต้มประสิทธิ์อุตสาหกรรม
4นาย กฤษฎี เหล่าสกุลพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
5นางสาว ปุณศยา คงทนพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว จิวรา ไข่สะปวส.
2นาย ธนโชติ เรืองงามปวส.
3นางสาว ทิวาทิพย์ ปานเนียมปวส.
4นาย วีรชาติ แดงสมศรีปวส.

วิทยาลัยการอาชีพตรัง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

บทคัดย่อ

โดยทั่วไปการเก็บตัวอย่างพรรณไม้แห้งแต่เดิมใช้วิธีการตากให้แห้งด้วยความร้อนจากแสงอาทิตย์เพียงอย่างเดียว ไม่สามารถควบคุมอุณหภูมิได้ ซึ่งบางครั้งต้องใช้เวลาอย่างน้อย 1 เดือน หรือมากกว่านั้น ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศและฤดูกาล เพราะในช่วงฤดูฝนไม่มีแสงแดดที่จะตากพรรณไม้ให้แห้ง ซึ่งจะทำให้ตัวอย่างพรรณไม้นั้นเกิดการเน่าและขึ้นราได้ ดังนั้นทางคณะผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาเครื่องอบพรรณไม้โดยใช้พลังงานความร้อนจากหลอดไฟและสามารถควบคุมอุณหภูมิได้โดยอัตโนมัติ ทำให้ได้ตัวอย่างพรรณไม้ที่มีคุณภาพ โดยไม่ขึ้นกับสภาพอากาศและฤดูกาล

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เครื่องอบพรรณไม้แบบใช้พลังงานความร้อนจากหลอดไฟ สามารถควบคุมอุณหภูมิได้โดยอัตโนมัติและตั้งเวลาในการอบพรรณไม้ได้ เพื่อให้ได้ตัวอย่างพรรณไม้ที่มีประสิทธิภาพและมีความสมบูรณ์
1.สามารถควบคุมอุณหภูมิได้โดยอัตโนมัติ
2.ตั้งเวลาในการอบพรรณไม้ได้
3.เก็บรักษาตัวอย่างพรรณไม้ได้นาน