เครื่่องให้อาหารปลาอัตโนมัติ

วิทยาลัยการอาชีพอ่าวลึก

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ

บทคัดย่อ

ตามที่ผู้ประดิษฐ์ได้พบเห็นชาวบ้านที่มีอาชีพเลี้ยงปลาในกระชัง หรือ ในบ่อดิน เมื่อถึงเวลาให้อาหารปลาแต่ละครั้ง เช่น ช่วงเวลาเช้า เวลาเที่ยง และเวลาเย็น ชาวบ้านที่มีหน้าที่ให้อาหารปลาอย่างน้อย ๑ คนต้องทำหน้าที่ให้อาหารปลาดังกล่าว ทำให้ชาวบ้านต้องเสียเวลาให้อาหารปลาแต่ละครั้ง หรือถ้ามีภารกิจไม่สามารถมาให้อาหารปลาได้ก็ต้องจ้างคนอื่นให้มาดูแลแทน ทำให้ต้องเสียค่าใช้จ่าย หรือบางกรณีผู้ให้อาหารปลาลืมให้อาหารปลาส่งผลให้ปลาโตช้า ดังนั้นผู้ประดิษฐ์จึงคิดค้นเครื่องให้อาหารปลาอัตโนมัติขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1. เครื่องให้อาหารปลาอัตโนมัติสามารถตั้งเวลาในการเปิด-ปิดอาหารปลาตามต้องการ และได้หลายช่วงเวลา
2. ระบบการทำงาน แบบอัตโนมัติ
3. มีขนาดเล็กทำให้เคลื่อนย้ายและติดตั้งได้สะดวก
4. ราคาถูกเหมาะสมกับการซื้อใช้งาน
1. ใช้เป็นเครื่องมือในการให้อาหารปลาในกระชัง หรือ ในบ่อดิน
2. ผู้เลี้ยงปลาสามารถใช้เวลาในการให้อาหารปลาแต่ละครั้งทำงานอย่างอื่นได้
3. ลดค่าใช้จ่ายในการจ้างคนให้อาหารปลา

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย สมพล สมมาตย์อุตสาหกรรม
2นางสาว บุญช่วย มุกดาสามัญ
3นางสาว ยุวรัตน์ ยนเย็นจำพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
4นาย ธนธร ถาวรไชยอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ศราวุธ ทันยุพักปวส.
2นาย ธีรพงษ์ บุญชูปวส.
3นาย วัชรกร อ่าวลึกน้อยปวส.