สุดยอดน้ำปลาหวาน (Super Sweet Fish Sauce)

วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ๒

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

บทคัดย่อ

น้ำปลาหวานเป็นเครื่องจิ้มอีกชนิดหนึ่งของไทยที่ได้รับความนิยมจากทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติในการรับประทาน เพราะรสชาติที่มีเอกลักษณ์หวานเค็มหอมกลมกล่อมอย่างลงตัว แต่ยังมีความลำบากในการรับประทานเนื่องจากน้ำปลาหวานโดยทั่วไปเป็นของเหลวซึ่งเวลาทานจะหยดและเหนียวสกปรกได้ง่ายจ คณะผู้วิจัยจึงคิดค้นและดัดแปลงน้ำปลาหวานให้มาอยู่ในรูปแบบชนิดผงเพื่อให้สะดวกในการรับประทานและพกพาได้ง่ายมากขึ้นแต่ยังคงเอกลักษณ์และรสชาติของน้ำปลาหวานหรือเครื่องจิ้มไทยไว้ดังเดิม สามารถยังยืดอายุการใช้งานและการเก็บรักษาไว้ด้นานมากขึ้นกว่าเดิม

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

มิติใหม่ของน้ำปลาหวานในรูปแบบชนิดผงซึ่งรสชาติเหมือนน้ำปลาหวานทั่วๆไปง่ายต่อการรับประทานและยังพกพาสะดวกไม่ต้องกลัวหกหรือเหนียวสามารถรับประทานได้กับผลไม้ทุกชนิดโดยเฉพาะผลไม้ที่มีรสเปรี้ยว
1.สะดวกต่อการรับประทานมากกว่าน้ำปลาหวานทั่วไป
2.เพิ่มมูลค่าทางผลิตภัณฑ์อาหาร
3.สามารถเก็บรักษาไว้นานมากกว่าน้ำปลาหวานทั่วไป
4.เพิ่มทางเลือกใหม่ให้กับผู้บริโภค
5.สร้างรายได้และอาชีพ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ธันยากร แดนเมืองคหกรรม
2นางสาว ชิตพิชา แก่นทับทิมคหกรรม
3นาย วรพล อัครกิจภูมิสกุลคหกรรม
4นางสาว ภัทราวดี ดอกพิกุลสามัญ
5นางสาว ขวัญจิรา ดัชถุยาวัตรสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ศุภสัณฑ์ ทองเกลาปวช.
2นาย พศุวัศ เกิดสว่างปวช.
3นาย ปิยณัฐ สมสวยปวช.
4นางสาว นันท์ธพัชร เนียมเงินปวช.
5นางสาว ผกามาศ ทับศรีปวช.
6นาย ธีระนนท์ อินตระกูลปวช.
7นางสาว อรพรรณ นิลมาตปวช.
8นางสาว ปนันทา สงวนนามปวช.
9นางสาว สมฤทัย ขอชัยปวช.
10นางสาว ธัญวรรณ ฝุ่นเงินปวช.