เครื่องตัดแต่งสนามหญ้า (Lawn Mower)

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว ณัฐวดี ทองรักษ์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นางสาว ธรวิรินทร์ พวงสอนพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นาง จีรนันท์ ดาราสุริยงค์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
4นาง รำภู นพรัตน์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ศิริรัตน์ ยิ้มย่องปวส.
2นาย นพดล บุตเกณาปวส.
3นาย คชมาศ สุขแก้วปวส.

วิทยาลัยเทคนิคตรัง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

บทคัดย่อ

เครื่องตัดแต่งสนามหญ้า (Lawn Mower) เป็นการวิจัยเพื่อ สร้าง หาประสิทธิภาพ และศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้เครื่องตัดแต่งสนามหญ้า โดยมีกลุ่มตัวอย่างจำนวน 30 คน ผลการวิจัยปรากฏว่า สามารถออกแบบและสร้างเครื่องตัดแต่งสนามหญ้าได้ตามแบบจำนวน 1 เครื่อง มีขนาด ยาว 1.7 เมตร กว้าง 0.53 เมตร มีประสิทธิภาพตรงตรงวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ คือน้ำหนักเบากว่าและประหยัดค่าใช้จ่ายมากกว่าเครื่องตัดหญ้าที่ใช้เครื่องยนต์และมีความเร็ว ในการหมุนของใบมีดเร็วกว่าเครื่องตัดหญ้าที่ใช้เครื่องยนต์ ความพึงพอใจของผู้ใช้อยู่ใน ระดับดีมาก

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เครื่องตัดแต่งสนามหญ้า มีลักษณะเป็นเครื่องท่ี่แบตเตอรี่และแผงโซล่าเซลในการทำงาน สามารถใช้งานได้ 2 ระบบ รอบหมุนของใบมีดเร็วกว่าเครื่องตัดหญ้าที่ใช้เครื่องยนต์มีใบมีดขนาดพอเหมาะกับการใช้ ราคาประหยัด น้ำหนักเบา และใช้งานได้จริง
ใช้ในการตัดหญ้าในบริเวณกว้างและตัดเได้รวดเร็ว