อุปกรณ์ม้วนผ้า

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว ณัฐวดี ทองรักษ์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นางสาว ธรวิรินทร์ พวงสอนพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นาง จีรนันท์ ดาราสุริยงค์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
4นาง รำภู นพรัตน์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ธัญวรัตน์ เพ็งเทพปวส.
2นางสาว ขวัญจิรา ไกรเทพปวส.
3นางสาว ชุติกาญจน์ ก้องกิตต์ไพศาลปวส.
4นางสาว สิริวรรณ สัตบุตรปวส.
5นางสาว เกศรา แดงชนะปวส.

วิทยาลัยเทคนิคตรัง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ

บทคัดย่อ

เครื่องม้วนผ้า (Cloth widing machine) เป็นการวิจัยด้านการประกอบอาชีพ ตามแนวคิดเพื่อแก้ปัญหา การม้วนผ้าที่เป็นม้ัวนยาว การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้าง หาประสิทธิภาพ และศึกษาความพึงพอใจ ของผู้ใช้สิ่งประดิษฐ์ "เครื่องม้วนผ้า" โดยมี ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 30 คน ผลการวิจัยปรากฏว่า สามารถสร้าง อุปกรณ์ม้วนผ้าได้ตามรูปแบบที่กำหนดจำนวน 1 ชิ้น ขนาดความสูง ความสูง 118 เซนติเมตร และยาว 145 เซนติเมตร ด้านประสิทธิภาพ สามารถม้วนผ้าเก็บได้ครั้งละ 2 ผืน ในเวลาดเดียวกัน และการประเมินความถึงพอใจของผู้ใช้ ปรากฏว่า ผู้ใช้มีความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมาก

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เครื่องม้วนผ้า (Cloth widing machine) มีลักษะเป็นเครื่องที่ทำด้วยเหล็กและอลูมิีเนียม ใช้มอเตอร์ในการม้วนผ้า เป็นรูปลักษณ์ที่แปลกใหม่ สามารถม้วนผ้าได้ 2 ผืน ในเวลาเดียวกัน และรวดเร็วกว่าการม้วนผ้าด้วยมือ
ใช้สำหรับม้วนผ้าที่มีมีลักษณะเป็นม้วนยาว ม้วนได้รวดเร็ว ใช้งานได้สะดวกและพื้นที่ในการจัดเก็บน้อย