กระเป๋าใส่แก้วน้องมาเรียม

วิทยาลัยเทคนิคตรัง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์

บทคัดย่อ

การวิจัย กระเป๋าใส่แก้วน้องมาเรียม เป็นการสร้างตามแนวความคิดด้านหัตถศิลป์ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความคิดเห็น ออกแบบและสร้าง หาประสิทธิภาพ และประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ จัดทำโดยวิธีการเย็บด้วยมือ ใช้ผ้าพื้นเมืองคือผ้าปาเต๊ะ และผ้าขาวม้า ผู้วิจัยได้ทำการศึกษาทดลองและสร้าง โดยใช้ครูที่ปรึกษา และนักเรียนรวม 10 คน ผลการวิจัยคือ ได้ชิ้นงานตามรูปแบบที่กำหนด กระเป๋าใส่แก้วที่มีรูปทรงคล้ายแก้ว 50 ใบ มีความประณีตสวยงาม คงทน แข็งแรง อายุการใช้งานยาวนาน ราคาเหมาะสม ใช้งานได้จริง พกพาสะดวก ผู้ใช้มีความพึงพอใจในระดับมาก ใช้ใส่แก้วน้ำดื่ม เป็นของฝาก สามารถทำเป็นอาชีพเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เป็นกระเป๋าใส่แก้วที่มีรูปทรงคล้ายแก้ว มีลายปักพะยูนมาเรียม ส่วนประกอบของกระเป๋าเย็บด้วยมือ วัสดุหลักที่ใช้คือผ้าปาเต๊ะ และผ้าขาวม้า หาซื้อได้ง่าย มีความประณีตสวยงาม คงทน แข็งแรง อายุการใช้งานยาวนาน ราคาเหมาะสม ใช้งานได้จริง พกพาสะดวก
ใช้ใส่แก้วน้ำ หรือขวดน้ำ เป็นของฝาก สามารถทำใช้เอง หรือทำเป็นอาชีพ สร้างรายได้ให้กับครอบครัว

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง จีรนันท์ ดาราสุริยงค์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นางสาว ธรวิรินทร์ พวงสอนพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นาง รำภู นพรัตน์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
4นางสาว ณัฐวดี ทองรักษ์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
5นาง นวลน้อย จันทมาลาพฤกษ์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ศิริลักษณ์ ชัยเพรชปวช.
2นางสาว สุดารัตน์ จันทร์ทองปวช.
3นางสาว สรัลรัตน์ ทองคำปวช.
4นางสาว อุทุมมา กูลเมืองปวช.
5นางสาว สุกัญญา อินทร์สุทธิ์ปวส.