ระบบแจ้งเตือนปริมาณน้ำเกลือและเลือดผ่าน Application Line

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว ศิรินภา ศรีศิริเล็กอุตสาหกรรม
2นางสาว ปรียาวรรณ ฉายอรุณอุตสาหกรรม
3นาย อภิชาติ เกตุสุวรรณ์อุตสาหกรรม
4นาย สมชัย บุญรัตนานนท์อุตสาหกรรม
5นาย ณัฐกิตติ์ สิงห์แก้วอภิวุฒิอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว มาลัยทิพย์ พงษ์พันธ์ปวส.
2นาย สุรเดช ทิพย์พยากรณ์ปวส.

วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย

บทคัดย่อ

ในปัจจุบันในหน่วยงานทางการแพทย์ เช่นในโรงพยาบาล สถานีอนามัย สภากาชาดและปศุสัตว์ ได้พบปัญหาการขาดแคลนบุคลากรและด้วยภาระงานที่เพิ่มขึ้น จึงทำให้ระบบการปฏิบัติงานล่าช้าและในปริมาณผู้ป่วยที่เพิ่มมากขึ้น จึงทำให้การบริการด้านการดูแลผู้ป่วยไม่ทั่วถึงและพบปัญหาอื่นๆด้านสุขภาพของผู้ป่วยตามมา เนื่องด้วยคณะผู้จัดทำได้ศึกษาองค์ความรู้ทางด้านอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรมและการเขียนโปรแกรม จึงได้นำองค์ความรู้ในสาขางานวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อมาแก้ปัญหาการเปลี่ยนถ่ายน้ำเกลือและเลือดของผู้ป่วย

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1. สร้างนวัตกรรมระบบแจ้งเตือนปริมาณน้ำเกลือและเลือดผ่านApplication Line
2. ระบบสามารถเเจ้งเตือนผ่าน Application Line ไม่เกิน 2 นาที
3. ระบบสามารถเปิดใช้งานได้สูงสุด 3 ชั่วโมง
1. บุคลากรทางการเเพทย์ได้รับความสะดวกในการปฎิบัติหน้าที่ เเละมีเวลาพักผ่อนมากขึ้น
2. ระบบแจ้งเตือนปริมาณน้ำเกลือและเลือดผ่านApplication Line สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ