เครื่องปอกกระเทียม

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเหมาะสมของต้นแบบ แล้วศึกษาประสิทธิภาพการทำงาน ศึกษาประสิทธิผลจากความพึงพอใจของผู้ทดลองใช้ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือแบบบันทึก และแบบประเมินผล ค่าสถิติที่ใช้คือร้อยละ และตามมาตราส่วนลิเกิรท์

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เป็นทรงกระบอกมีชองลมออกด้านบนหรือชองไห้เปลือกกระเทียมออกไช้ไนการปลอกกระเทียมกรีบเล้กและกรีบไหญ่สามารปลอกกระเทียมไห้ขาวสะอาดโดยไช้เวลาไม่นานประมาน1หรือ2นาทีก็สามารถปลอกได้หมดจดหรือปลอกได้ประมาน90เปอเชน
ช่วยไนการประหยัดเวลาไนการทำอาหารหรือประโยดอืนๆที่ไช้กระเทียมชวยไห้การปลอกกระเทียมไม่เป็นเรืองยากอีกต่อไปสามารถนำไปไช้ได้ทุกที่เเค่มีปำลม

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย รัชศักดิ์ สระทองอ่อนอุตสาหกรรม
2นาย ศตวรรษ พรไชยอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ณัฐพล ชอบสะอาดปวช.