เจลโลสมะขามน้ำสลัดเพื่อสุขภาพ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง นันทนา บำรุงชาติพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นาย จิรเดช ส่องแสงพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นาย สิทธิศักดิ์ หมัดอาด้ำอุตสาหกรรม
4นางสาว สุดารัตน์ ชัยศิริพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
5นางสาว ศิริพร ชัยศรีรัมย์ลูกจ้างทั่วไป

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว กีรติ จุลแก้วปวช.
2นางสาว ณิชนันทน์ แท่นแสงปวช.
3นางสาว วราภรณ์ ศิริคามปวช.

วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

บทคัดย่อ

เจลโลสมะขามน้ำสลัดเพื่อสุขภาพ เพื่อเป็นการสร้างนวัตกรรมเกี่ยวกับเมล็ดมะขาม โดยผ่านกระบวนการผลิตสกัดออกมาเป็นผงแป้ง เพื่อผลิตเจลโลสมะขามน้ำสลัดเพื่อสุขภาพที่มีสรรพคุณต่อสุขภาพ และเพื่อเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ผลิตภัณฑ์เจลโลสมะขามน้ำสลัดเพื่อสุขภาพ ในการตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่ชอบรับประทานสลัดที่มีประโยชน์และให้คุณค่าทางโภชนาการและสอดคล้องกับ Mega Trend 2020 แนวโน้มหลักของอนาคตด้านเศรษฐกิจสีเขียว ผลิตภัณฑ์ Organic เสริมสร้างสุขภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และด้านแนวโน้มการใช้ชีวิตแบบวิถีคนเมือง การอยู่อย่างหนาแน่นของสังคมเมืองจึงต้องหาง่าย ทานง่าย
1.สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์เจลโลสมะขามน้ำสลัดเพื่อสุขภาพมากขึ้น
2.ได้ผลิตภัณฑ์เจลโลสมะขามน้ำสลัดเพื่อสุขภาพที่มีประโยชน์และมีคุณค่าทางโภชนาการ
3.ได้ทราบถึงความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีเจลโลสมะขามน้ำสลัดเพื่อสุขภาพ