ฟิลเตอร์คอยล์ร้อนแอร์ประหยัดพลังงาน

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ปราโมทย์ ขอเหล็กอุตสาหกรรม
2นาย รุ่งโรจน์ อินจีนอุตสาหกรรม
3นาย ทักษิณ บุษษะอุตสาหกรรม
4นาย ก่อพงศ์ ไวยานิกรณ์อุตสาหกรรม
5นาย เกียรติชัย ศรีดอนไผ่อุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย สรศักดิ์ ปิ่นทำนักปวช.
2นาย อมรเทพ โข่งพูลปวช.
3นางสาว ศิราพร พัดชีวาปวช.
4นางสาว ปนัดดา พันธุ์ทองคำปวช.
5นาย สุทธิชัย บุญชูปวช.
6นาย สุเมธ ใช้บางยางปวส.
7นาย ลูกทัพฟ้า ดีพลพันธุ์ปวส.
8นาย ธนิต มานัสปวส.

วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

บทคัดย่อ

ฟิลเตอร์คอยล์ร้อนแอร์ประหยัดพลังงาน สามารถใช้งานได้อย่างสะดวก โดยได้จัดทำขึ้นด้วยกัน 2 ขนาด ตามความต้องการของท้องตลาด คือ เครื่องปรับอากาศขนาดไม่เกิน 12,000 BTU ค่ากระแสไฟฟ้าที่สามารถวัดได้จากการทดสอบการทำงานของเครื่องปรับอากาศขนาด 12,000 BTU พบว่า เครื่องปรับอากาศที่ไม่ได้ติดตั้งชุดฟิลเตอร์คอลย์ร้อนแอร์ประหยัดพลังงาน จะมีค่ากระแสไฟฟ้าเฉลี่ยที่ 3.82 A ( 840.2 วัตต์)ซึ่งจะมีค่าการใช้พลังงานเฉลี่ยใกล้เคียงกับ เครื่องปรับอากาศที่ติดตั้งชุดฟิลเตอร์คอลย์ร้อนแอร์ประหยัดพลังงาน จะมีกระแสที่ 3.84 A (844.8 วัตต์) เนื่องจากใช้เพียงฟิลเตอร์ในการดักจับฝุ่นลอองเพียงอย่างเดียว และ เครื่องปรับอากาศที่มีขนาดเกิน 24,000 BTU ค่ากระแสไฟฟ้าที่สามารถวัดได้จากการทดสอบการทำงานของเครื่องปรับอากาศขนาด 36,000 BTU พบว่า เครื่องปรับอากาศที่ไม่ได้ติดตั้งชุดฟิลเตอร์คอลย์ร้อนแอร์ประหยัดพลังงาน จะมีค่ากระแสไฟฟ้าเฉลี่ยที่ 5.92 A ( 1302.4 วัตต์)ซึ่งจะสูงกว่า เครื่องปรับอากาศที่ติดตั้งชุดฟิลเตอร์คอลย์ร้อนแอร์ประหยัดพลังงาน จะมีกระแสที่ 5.5 A (1210 วัตต์) เนื่องจากในรุ่นนี้ใช้ชุดฟิลเตอร์คอลย์ร้อนที่มีการดักจับฝุ่นลอองและระบบพ่นน้ำช่วยระบายความร้อนด้วย

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1.ถอดประกอบทำความสะอาดได้ด้วยตนเอง
2.ติดตั้งเองได้
3.ช่วยลดค่าล้างแอร์ได้อย่างน้อย 4 ครั้ง
1 ลดการล้างแอร์ในทุก 6 เดือน ทำให้ลดค่าใช้จ่ายในการล้างแอร์
2 ผู้ใช้งานสามารถถอดแผ่นฟิลเตอร์ล้างเองได้เมื่อเกิดการสกปรกทำให้สะดวกและ
ประหยัดพลังงานได้มากขึ้น
3 ราคาถูก สามารถพัฒนาเป็นเชิงพาณิชย์ได้