สเปรย์ทำความสะอาดอเนกประสงค์

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง รัตติยา เกิดสินธุ์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นางสาว นันนภัสสร ศรีละว้าพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นาย นราธิป คันฉ่องพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
4นาย กิตติศักดิ์ บัวศรีอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย แสงสุข บัวเนตรปวช.
2นางสาว ชลิตา สมกุลปวช.
3นางสาว พรนภา สืบยิ้มปวช.
4นางสาว เบญญา พินิจมนตรีปวช.
5นางสาว ปริศนา แซวใจดีปวช.

วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อนำผลิตผลทางเกษตรในชุมชนมาแปรรูปให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่มีประโยชน์และปลอดภัยและศึกษาการเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการทำความสะอาดอุปกรณ์ต่างๆ ด้วยสเปรย์ทำความสะอาดเอนกประสงค์ โดยมีประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ที่ทำการศึกษาในครั้งนี้ เป็นนักเรียน ผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และบุคลากรทางการศึกษา ของวิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี จำนวน 60 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในงานวิจัย ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม มีความพึงพอใจต่อการใช้งานผลิตภัณฑ์ สเปรย์ทำความสะอาดอเนกประสงค์ มีค่าเฉลี่ยโดยภาพรวม 4.52 วิเคราะห์เป็นรายข้อพบว่า ความพึงพอใจสูงสุด คือ ความสะดวกในการใช้งานผลิตภัณฑ์ มีค่าเฉลี่ย 4.70

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

สเปรย์ทำความสะอาดอเนกประสงค์ สามารถขจัดฝุ่น และคราบสกปรก ทำความสะอาดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ กระจก กระดานไวท์บอร์ด และอุปกรณ์อื่นๆ ได้อย่างสะอาดและปลอดภัย
1. มีผลงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ประเภทเทคโนโลยีชีวภาพเพิ่มมากขึ้น
2. ได้สเปรย์อเนกประสงค์ ที่ผลิตจากผลิตผลทางการเกษตร และมีความปลอดภัย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
3. สามารถเช็ดทำความสะอาดอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้สะอาดและปลอดภัย
4. สามารถพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ และเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า