พายชีสลูกตำลึง

วิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย เพื่อ 1.ศึกษาความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อขนมพายชีสลูกตำลึง 2. เพื่อนำลูกตำลึง ซึ่งเป็นพืชในท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์และเพิ่มมูลค่า 3. เพื่อต่อยอดผลิตภัณฑ์ในเชิงพาณิชย์ เครื่องมือที่ใช่ในการวิจัยคือ แบบสอบถาม ผลการวิจัยมีดังนี้ ผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน 40 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 62.5 เป็นเพศชาย ร้อยละ 37.5 ความพึงพอใจลักษณะโดยรวมของผลิตภัณฑ์ ค่า X = 4.525 ระดับความคิดเห็น อยู่ในระดับมากที่สุด

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

พายชีสลูกตำลึง เป็นขนมพายสอดไส้ที่ผลิตจากลูกตำลึง มีกลิ่นหอมจากชีส และนม รับประทานคู่กับชา กาแฟ หรือเครื่องดื่มชนิดต่างๆ ได้
รับประทานเป็นของว่าง และสามารถนำไปจัดจำหน่ายเป็นสินค้าของฝาก ของที่ระลึกได้

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง ปวีณา ลีลาประศาสน์อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
2นางสาว วรรณิศา บุตรหลังอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
3นางสาว วนัญชนา เชิงดีสามัญ
4นาย สันติชัย บรรจงแต้มอุตสาหกรรม
5นาย วิชัย มาศโอสถอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว อัสมา ชาวนาปวส.
2นางสาว โซเฟีย บุตรหลังปวส.
3นาย อันวา ทิ้งอีดปวส.