เครื่องตำแนวตั้งอเนกประสงค์แบบไฮบริด

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย กิตติศักดิ์ กลิ่นดีปลีอุตสาหกรรม
2นาย ชนินทร์ จิตร์ถนอมอุตสาหกรรม
3นาย กษมา ชูก้านอุตสาหกรรม
4นาง ชญาภา สร้อยทองสามัญ
5นาย ธวัชชัย ทวีศรีอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย กิตติธัช มีทองปวช.
2นาย ธัญญวิทย์ รักอู่ปวช.
3นางสาว ปนัดดา คุ้มเวชปวช.
4นางสาว สุธิตา หงษ์เวียงจันทร์ปวช.
5นางสาว อรชุมา รัตนเสถียรปวช.
6นาย ณัฐวุฒิ แสงเนตรปวช.
7นาย ธนพล จีนจันทร์ปวช.
8นาย อนุชิต ทองเย็นปวส.
9นาย ปกรณ์ เพ็ชรแอร์ปวส.
10นาย ณัฐพล ศรีบุญเพ็งปวส.

วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

บทคัดย่อ

ปัจจุบันการตำข้าวยังมีอยู่ในบางชุมชน โดยการตำข้าวจะต้องใช้แรงงานคนในการยกสากและตำข้าว ทางคณะผู้จัดทำได้เล็งเห็นปัญหานี้จากโรงเรียนวัดปทุมสราวาสที่มีโครงการอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน โดยมีการตำข้าวเพื่อนำไปประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนในโรงเรียน เดิมทีนั้นโรงเรียนวัดปทุมสราวาสมีการใช้ครกกระเดื่องแบบเท้าเหยียบในการตำข้าว คณะผู้จัดทำจึงมีแนวคิดที่จะทำเครื่องตำแนวตั้งอเนกประสงค์แบบไฮบริดเพื่อลดระยะเวลาในการตำข้าว และตระหนักถึงการอนุรักษ์พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เครื่องตำอเนกประสงค์ออกแบบมาเป็นแบบแนวตั้งทำให้ใช้พื้นที่ในการติดตั้งน้อย ถอดประกอบได้ เคลื่อนย้ายสะดวก น้ำหนักเบา สามารถใช้ตำผลิตภัณฑ์ได้หลายชนิด อาทิ เช่น ข้าวเปลือก ข้าวเม่า แป้งขนมจีน ข้าวเกรียบ ขนมพื้นเมือง ยา สมุนไพร พริกแกง ฯลฯ
ใช้เทคโนโลยีเข้ามาแทนการตำแบบใช้กำลังคนในการตำ สามารถใช้ตำผลิตภัณฑ์ได้หลายประเภท อาทิ เช่น ข้าวเปลือก ข้าวซ้อมมือ ข้าวเม่า แป้งขนมจีน ข้าวเกรียบ ขนมพื้นเมือง ยา สมุนไพร พริกแกง ฯลฯ การนำพลังงานแสงอาทิตย์จากแผงโซล่าเซลล์มาผลิตไฟฟ้าเพื่อไปทำให้เครื่องตำอเนกประสงค์ช่วยในด้านการอนุรักษ์พลังงาน และสามารถผลิตไฟฟ้ามาเก็บไว้ในแบตเตอรี่ เพื่อจะนำไปใช้หมุนเวียนกับเครื่องตำอเนกประสงค์ได้อีก ไม่เกิดมลพิษทางสิ่งแวดล้อม เป็นต้นแบบ และเป็นแนวทางสามารถนำไปต่อยอดเชิงธุรกิจ