หุ่นยนต์เคลื่อนที่ตามสายไฟคลื่นความถี่

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว ปราลานี สมุทรจางสามัญ
2นาย พิทยา แก้วอักษรอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ชัยมงคล แฝงลาภปวส.
2นาย ณัฐวุฒิ วรรณศิลป์ปวส.
3นาย วีรพล ไทยพานิชปวส.
4นาย ธวัชชัย แช่มช้อยปวส.

วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และสมองกลฝังตัว

บทคัดย่อ

การทำเกษตรอัจฉริยะ ต้องใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อเพิ่มผลผลิตและลดแรงงานในภาคเกษตร จึงจำเป็นต้องใช้เครื่องมือที่มีความแม่นยำในการเคลื่อนที่ หุ่นยนต์เคลื่อนที่ตามสายไฟคลื่นความถี่ สามารถทำงานได้หลายรูปแบบ เช่น การเพาะปลูก การให้ปุ๋ย การพ่นยา ฯลฯ. ขณะทำงานไม่ต้องพึ่งพาคนควบคุม หรือมีระบบที่ซับซ้อนใดๆ มีระยะการทำงานที่ผิดพลาดน้อยกว่า 4 เซนติเมตร (เมื่อได้จัดระบบสายไฟคลื่นความถี่ไว้อย่างถูกต้อง) หุ่นยนต์จะเคลื่อนที่โดยไม่ทำให้พืชผลทางการเกษตรเกิดความเสียหาย การทำงานของหุ่นยนต์จะเคลื่อนที่ไปตามเส้นทางที่ถูกกำหนดตามเส้นสายไฟฟ้าพลังงานต่ำ (ดี.ซี. 12 โวท์ล) ที่ปล่อยคลื่นความถี่ออกมาจากเครื่องสร้างคลื่นความถี่พลังงานต่ำ โดยที่ตัวหุ่นยนต์จะมีเซนเซอร์คอยตรวจจับคลื่นความถี่ มีระบบสมองกลฝังตัว (ไมโครคอลโทรลเลอร์) วิเคราะห์ข้อมูล สั่งงานต่างๆ และคอยควบคุมการเคลื่อนที่ไปตามคลื่นความถี่ (โลหะนำไฟฟ้า) ตัวหุ่นยนต์ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ ใช้พลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ หรือโซล่าเซลล์ หรืออาจเป็นเครื่องยนต์เมื่อต้องการกำลังที่มากขึ้น

คุณลักษณะ / ประโยชน์

การสร้างเส้นให้หุ่นยนต์เดินตามเส้นทางที่กำหนดได้เองอย่างเรียบง่าย ติดตั้งเพิ่มลดเส้นทางได้รวดเร็ว โดยวิ่งไปตามโลหะนำไฟฟ้าหรือสายไฟ
สามารถออกแบบอุปกรณ์เพิ่มเติมเพื่อนำหุ่นยนต์ไปใช้ในด้านงานเกษตร งานขนย้ายวัสดุ งานตรวจสอบความปลอดภัย ฯลฯ