เครื่องอโนไดร์ระบบอัตโนมัติ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ปราโมทย์ ขอเหล็กอุตสาหกรรม
2นาย รุ่งโรจน์ อินจีนอุตสาหกรรม
3นาย เกียรติชัย ศรีดอนไผ่อุตสาหกรรม
4นาย ทักษิณ บุษษะอุตสาหกรรม
5นาย ก่อพงศ์ ไวยาณิกรณ์อุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย สรศักดิ์ ปิ่นทำนักปวช.
2นาย สุทธิชัย บุญชูปวช.
3นาย เกียรติศักดิ์ จินดาวงษ์ปวช.
4นาย พรชัย แสงสุขปวช.
5นาย วรุตย์ รอดเชื้อจีนปวช.
6นาย สุทธิชัย บุญชูปวส.
7นาย อภิรัฐ ปุ๋ยรักษาปวส.

วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ

บทคัดย่อ

เครื่องอโนไดร์ระบบอัตโนมัติ ในแต่ละบ่อสามารถที่จะทำงานได้ตามโปรแกรมที่กำหนดทุกครั้ง และสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง โดยในแต่ละบ่อจะใช้เวลาในการทำงานที่ไม่เท่ากันตามลำดับ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขนาดและชนิดของอลูมิเนียมที่นำมาใช้ในการชุบโดยใช้เวลาตั้งแต่เริ่มทำงานจนเสร็จ ใช้เวลาประมาณ 100 นาที และในการทำงานจะทำให้ลดอันตรายจากการสัมผัสสารเคมีของผู้ปฏิบัติงานและมีเวลาในการทำงานอย่างอื่นได้ ในส่วนของการทดสอบผลการชุบอโนไดร์อลูมิเนียมประเภทต่าง ๆ ของเครื่องอโนไดร์ระบบอัตโนมัติ โดยใช้เวลาในการทดสอบ 100 นาที ผลปรากฏว่า ชนิดของอลูมิเนียมที่ชุดได้มีคุณภาพเป็นที่น่าพอใจ แต่จะมีอลูมิเนียมก้อนที่มีขนาดความหนาแน่นมากทำให้การชุบสีทำได้ประมาณ 95 %

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1.ทำงานต่อเนื่องอย่างอัตโนมัตต่อเนื่องตั่งแต่เริ่มจนจบการทำงาน
2.ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ในการควบคุมการทำงาน
1.ลดการสัมผัสโดนสารเคมีในขณะใช้งาน
2.ทำงานได้อย่างอัตโนมัติทำให้สามารถใช้เวลาทำงานในส่วนอื่น ๆ ได้