น้ำพริกเจ้าคุณ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย พิเชษฐ์ พรหมศรียาอุตสาหกรรม
2นางสาว วรัญญา พลขันธ์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นางสาว พัชรี ยิ่งยศพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
4นางสาว จรัญญา บุญส่งแท้พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
5นางสาว สุภิตา หมั่นการพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว จันทกานต์ วงศ์ศิลป์ปวช.
2นางสาว กนกวรรณ ปลายตลาดปวช.
3นางสาว ฐิตารัตน์ พิกุลทองปวช.
4นางสาว พีรพร เขียวพละปวส.
5นางสาว ปรีญาภรณ์ วังปอปวส.
6นางสาว สุทิณี สุพรรณชาติปวส.

วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

บทคัดย่อ

แกงไตปลา แกงน้ำเคย เป็นอาหารประจำภาคใต้นิยมบริโภคในทุกวัยมีส่วนผสมของดีปลา พุงปลาที่ผ่านการหมักดองและน้ำมาปรุงสุกเป็นหลัก การนำแกงไตปลา แกงน้ำเคยมาเพิ่มมูลค่าโดยพัฒนารูปแบบการแปรรูปอาหารให้มีความสะดวกต่อการรับประทาน ซึ่งยังคงรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ ง่ายต่อการพกพา เหตุนี้เป็นเป็นการนำแกงไตปลา แกงน้ำเคยมาแปรรูปเป็น “น้ำพริกไตปลาแห้ง” เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์และพัฒนาการแปรรูปอาหาร ที่มีราคาที่ไม่สูงมาก การแปรรูปน้ำพริกไตปลาแห้งยังได้พัฒนาร่วมกับชุมชนเพื่อเพิ่มช่องทาการสร้างรายได้ การฝึกทักษะ ฝึกอาชีพและสร้างรายได้ให้กับนักเรียน นักศึกษา จากการทำโครงการสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่อีกด้วย

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1. เพื่อเพิ่มมูลค่าและแปรรูปอาหารสำเร็จรูปในครัวเรือน
2. เพื่อช่วยเหลือชุมชนในการสร้างรายได้
3. เพื่อฝึกให้ผู้เรียนมีทักษะ การวิเคราะห์ แก้ไขปัญหา ในการสร้างอาชีพ
1. เพื่อเพิ่มมูลค่าและแปรรูปอาหารสำเร็จรูปในครัวเรือน
2. เพื่อช่วยเหลือชุมชนในการสร้างรายได้
3. เพื่อฝึกให้ผู้เรียนมีทักษะ การวิเคราะห์ แก้ไขปัญหา ในการสร้างอาชีพ